• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

weyer specjalny

nasze broszury

Tutaj można znaleźć wszystkie nasze aktualne broszury weyer spezial w formacie PDF do pobrania.

weyer spezial zum Thema Abluftreinigung
Oczyszczanie powietrza wylotowego

Przy opracowywaniu nowoczesnych koncepcji oczyszczania powietrza odlotowego należy wziąć pod uwagę wiele kryteriów. Z jednej strony, obowiązujące limity zostały zaostrzone przez ustawodawcę, z drugiej strony, produkcja nie może być zakłócana przez instalację i działanie systemu oczyszczania powietrza odlotowego. …

weyer spezial zum Thema Anlagensicherheit
Bezpieczeństwo instalacji

Incydenty, wypadki przy pracy, wadliwe maszyny, ciągłe reakcje – istnieje niezliczona ilość incydentów, które mogą prowadzić do przerwania działalności gospodarczej i na wszystkie z nich należy być przygotowanym w najlepszy możliwy sposób. Twoim celem jest bezpieczne obchodzenie się z niebezpiecznymi substancjami lub procesami oraz ochrona pracowników i technologii zakładu?

weyer spezial zum Thema Anlagensicherheit von Biogasanlagen
Bezpieczeństwo instalacji biogazowni

Awarie w biogazowniach wiążą się z kosztami, brakiem testów i dokumentacji, nawet jeśli „tylko” dotyczy to biogazowni. Aby zaoszczędzić pieniądze i kłopoty, doradzamy i wspieramy Państwa we wszystkich aspektach bezpieczeństwa instalacji pod względem technicznym i prawnym. …

weyer spezial zum Thema Arbeitsschutz
Ochrona pracowników

Kompleksowa ochrona bezpieczeństwa i higieny pracy ma kluczowe znaczenie dla utrzymania i promowania siły roboczej. Zdrowi i zmotywowani pracownicy są decydującymi czynnikami dla skutecznego i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem, pomimo całego postępu technicznego. Tu również można znaleźć podstawy do kompleksowego zarządzania ryzykiem. …

weyer spezial zum Thema Artenschutz und FFH-Verträglichkeit
Ochrona gatunkowa

Gdy tylko projekt lub procedura może mieć wpływ na obszar Natura 2000 (FFH lub ostoję ptaków) lub istotne siedliska z chronionymi gatunkami, wymagane są ekspertyzy z zakresu ochrony przyrody. …

weyer spezial zum Thema AZB für Boden und Grundwasser
Wstępny raport o statusie

Wraz z wdrożeniem europejskiej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) operatorzy niektórych zakładów przemysłowych stają w obliczu nowych wymogów w zakresie procedury udzielania licencji i eksploatacji. Zgodnie z § 5 (4) BImSchG, po zamknięciu zakładu IED, teren zakładu musi zostać przywrócony do poprzedniego stanu. …

weyer spezial zum Thema Ausschreibungsmanagement
Zarządzanie przetargami

W dziedzinie zamówień publicznych instytucje zamawiające są zobowiązane do stosowania licznych zasad. Niezależnie od rodzaju przyznawanych usług, oprócz rozporządzeń budżetowych i dekretów ministerialnych, muszą być przestrzegane obszerne przepisy prawa zamówień publicznych. …

Audyty budowlane

Większe projekty budowlane wymagają wysokich nakładów inwestycyjnych. Dlatego też zarówno klienci prywatni, jak i publiczni muszą uważnie śledzić zmiany kosztów, jakości i harmonogramu. Niepożądany rozwój sytuacji musi zostać zidentyfikowany na wczesnym etapie, tak aby w razie potrzeby można było podjąć skuteczne środki zaradcze. …

weyer spezial zum Thema Bestandserfassung von Immobilien
Inwentaryzacja nieruchomości

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi, a zatem wymaga długoterminowej koncepcji. Przejrzyste określenie obecnego stanu i przyszłych wymagań dotyczących utrzymania jest podstawą strategicznego zarządzania nieruchomościami socjalnymi, handlowymi i mieszkalnymi …

weyer news zum Thema Brandschutz
Ochrona przeciwpożarowa

Każdego roku pożary w zakładach przemysłowych i handlowych powodują miliardowe szkody. Jeśli ludzie są ranni, zawsze ustala się, czy kierownictwo firmy zainicjowało z wyprzedzeniem wszystkie niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej. Nawet jeśli aktywa materialne są zazwyczaj ubezpieczone, konsekwencje ekonomiczne, takie jak długotrwała utrata produkcji wraz ze wszystkimi jej konsekwencjami, są często niedoszacowane. …

weyer spezial zum Thema CFD-Simulation
Symulacja CFD

Technologie symulacyjne stają się coraz ważniejsze w procesach rozwojowych, optymalizacji procesów, rozważaniach dotyczących wytrzymałości, analizach wpływu wypadków i wielu innych kwestiach technicznych. Computational Fluid Dynamics (CFD) jest coraz częściej wykorzystywany do rozwiązywania problemów technicznych. …

Deckblatt weyer spezial Einwendungsmanagement
Zarządzanie zastrzeżeniami

Udział społeczeństwa jest niezbędnym warunkiem wstępnym dla wielu procedur przyznawania licencji i zatwierdzania planów. Jeśli planowany projekt jest również przedmiotem dyskusji politycznej, władze zatwierdzające często spotykają się z dużą liczbą sprzeciwów…

weyer spezial zum Thema EMSR-Technik
Technologia EMSR

My w grupie weyer rozumiemy usługi w zakresie technologii EMSR jako część całości, czyli „całkowicie przemyślane”. Nasi specjaliści są zaangażowani w planowanie projektu, począwszy od opracowania koncepcji, poprzez inżynierię podstawową i szczegółową, aby osiągnąć optymalny wynik dla naszych klientów. …

weyer spezial zum Thema Energie KWKG EEG
Energia, KWKG, EEG

W związku z ustawą o kogeneracji (KWKG) i ustawą o odnawialnych źródłach energii (EEG) powstają złożone pytania i obowiązki dla operatorów instalacji i sieci, jak również dla odbiorców końcowych. Ten zakres obowiązków jest jedną z podstawowych kompetencji weyer grouppe …

weyer spezial zum Thema Energiemanagementsystem und Energieaudit
System zarządzania energią / audyt energetyczny

Rosnące koszty energii i ograniczone zasoby stanowią dla wielu firm decydujący czynnik konkurencyjny. Systemy zarządzania energią (EnMS) zgodnie z normą ISO 50001 i audyty energetyczne zgodnie z normą DIN 16247-1 są właściwym podejściem do identyfikacji potencjalnych oszczędności i podejmowania działań mających na celu zapewnienie bardziej efektywnego wykorzystania energii. …

weyer spezial zum Thema Energieoptimierung
Optymalizacja energetyczna

W czasach rosnących kosztów energii, odzyskiwanie ciepła jest centralnym tematem w inżynierii procesowej i ma coraz większe znaczenie dla kierowników zakładów i inżynierów instalacji procesowych. Już 30 lat temu opracowano w tym celu analizę szczypiec Linnhoffa, która umożliwia holistyczną analizę wszystkich przepływów procesu w postaci sieci wymienników ciepła. …

weyer spezial zum Thema Engineering
Inżynieria

Dla naszych klientów, usługi inżynierskie weyer group oznaczają zintegrowane wsparcie podczas całego czasu realizacji projektu, od opracowania procesu zgodnie z wymaganiami, poprzez zaprojektowanie maszyn i urządzeń, aż do zabezpieczenia wymagań prawnych dotyczących budowy i eksploatacji instalacji. …

weyer spezial zum Thema Explosionsschutz
Ochrona przed wybuchem

W ostatnich latach wydano wiele nowych dyrektyw, ustaw, rozporządzeń i przepisów technicznych w dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej. Nowe przepisy zwiększają wymagania operacyjne i organizacyjne wobec operatorów: są oni obciążeni znacznie większą odpowiedzialnością osobistą. Weyer grouppe wie wszystko o ochronie przeciwwybuchowej…

weyer spezial zum Thema Flächenmanagement
Zarządzanie gruntami

Zarządzanie gruntami coraz częściej prezentuje się jako ogniwo łączące rozwój urbanistyczny, zarządzanie nieruchomościami komunalnymi, rozwój działalności gospodarczej i ochronę środowiska. Dlatego też oferujemy usługi dla klientów publicznych i prywatnych, począwszy od zarządzania zanieczyszczonymi terenami, poprzez analizy kosztów i korzyści gospodarczych, aż po doradztwo w zakresie planowania (miejskiego i regionalnego). …

weyer spezial zum Thema funktionale Sicherheit von Maschinensteuerungen
Bezpieczeństwo funkcjonalne układów sterowania maszyny

Realizacja projektów przemysłowych i komercyjnych zazwyczaj wymaga uzyskania pozwoleń środowiskowych. Ważne jest, aby każdy operator zakładu uzyskał te pozwolenia bez opóźnień i bez kosztownych przepisów pomocniczych.

weyer spezial zum Thema Genehmigungsmanagement
Zarządzanie zezwoleniami

Realizacja projektów przemysłowych i komercyjnych zazwyczaj wymaga uzyskania pozwoleń środowiskowych. Dla każdego operatora zakładu ważne jest, aby uzyskać te pozwolenia bez opóźnień i bez kosztownych przepisów pomocniczych. …

Deckblatt weyer spezial Gewässerschutz
Ochrona wód

Dla naszych klientów, usługi inżynierskie weyer group oznaczają zintegrowane wsparcie podczas całego czasu realizacji projektu, od opracowania procesu zgodnie z wymaganiami, poprzez zaprojektowanie maszyn i urządzeń, aż do zabezpieczenia wymagań prawnych dotyczących budowy i eksploatacji instalacji. …

weyer spezial zum Thema Immissionsprognosen
Prognozy imisji

Podczas planowania nowych zakładów przemysłowych i handlowych, z których mogą być emitowane zanieczyszczenia powietrza, w wielu przypadkach w ramach procedury zatwierdzania kontroli imisji należy przygotować prognozę emisji zanieczyszczeń powietrza. Celem jest ocena wpływu zanieczyszczeń powietrza na chronione dobra człowieka, zwierzęta i rośliny oraz na ekosystemy. …

weyer spezial zum Thema kommunale Beratung
Doradztwo komunalne

Przedstawiciele władz miejskich muszą już dziś podejmować decyzje w sprawie projektów, których efekty są często odległe w przyszłości. Ale bez wiarygodnych scenariuszy rozwoju, trudno jest dokonać ostatecznej oceny. Złożone powiązania, jak również uwzględnienie interesu publicznego wymagają zatem podejścia, które przedstawia w liczbach oczekiwane koszty i korzyści inwestycji w perspektywie długoterminowej. …

weyer spezial zum Thema Legal Compliance
Zgodność z prawem

Zgodność oznacza przestrzeganie praw i wytycznych w firmie. Zgodnie z §§ 9, 30 i 130 niemieckiej ustawy o wykroczeniach administracyjnych (Ordnungswidrigkeitengesetz) kierownictwo spółki ma obowiązek dopilnować, aby działalność gospodarcza nie skutkowała naruszeniem prawa. …

weyer spezial zum Thema Maschinen- und Anlagenbewertung
Wycena maszyn i urządzeń

Nasze oceny maszyn i urządzeń technicznych są przygotowywane wspólnie przez inżynierów i biznesmenów i uwzględniają nasze doświadczenie we wszystkich obszarach eksploatacji maszyn i urządzeń. W zależności od wymagań określamy aktualną wartość rynkową, wartość godziwą lub wartość odtworzenia maszyn. …

weyer spezial zum Thema Maschinenrichtlinie
Dyrektywa maszynowa

Dyrektywa maszynowa (NDP) opisuje jednolite wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które muszą być przestrzegane przy projektowaniu i budowie maszyn, maszyn częściowo ukończonych i produktów równoważnych z maszynami. …

weyer spezial zum Thema Ofensimulation
Symulacja pieca

W procesach, w których sterowanie procesem wymaga wysokich temperatur (>300 °C), stosuje się zazwyczaj piece bezpośrednio wypalane. Rozróżnia się między piecami procesowymi a rafineryjnymi. Najczęściej są to piece rafineryjne, które służą do ogrzewania lub odparowywania węglowodorów. …

weyer spezial zum Thema owners Engineering
Owner's Engineering

Każda realizacja inwestycji zakładowej wymaga kompetentnego zespołu klienta w poszczególnych fazach projektu w zakresie zarządzania projektem i wsparcia działań budowlanych. Właścicielski Zespół Inżynierów weyer grouppe wspiera klienta jako zewnętrzny, niezależny partner od momentu zdefiniowania koncepcji do zakończenia projektu. …

Deckblatt weyer spezial PAKO
PAKO

Dla firm doradczych i inżynieryjnych rejestracja czasu pracy pracowników i ich przydział do zleconych projektów jest istotną częścią wewnętrznej organizacji. Ile godzin i dodatkowych kosztów można zafakturować jakiemu klientowi? Jak duże jest obciążenie pracą poszczególnych pracowników? …

weyer spezial zum Thema Pharma
Pharma

Weyer grouppe od wielu lat z powodzeniem świadczy usługi inżynieryjne, kwalifikacyjne i doradcze dla klientów z branży farmaceutycznej w Szwajcarii, Niemczech i na świecie. Obecnie weyer grouppe może pokryć całą inżynierię w środowisku GMP, od planowania i realizacji do uruchomienia i kwalifikacji. …

Deckblatt weyer spezial Prozesssimulation
Symulacje procesu

Od ponad 30 lat weyer group świadczy indywidualne usługi inżynierskie w zakresie projektowania instalacji procesowych, jak również prowadzi działalność ekspercką w zakresie inżynierii bezpieczeństwa. Do tych działań stosuje się również różne programy obliczeniowe i symulacyjne. …

Deckblatt weyer spezial Rauchgasentstickung
Denitryfikacja spalin

Efektywna i bezpieczna redukcja emisji tlenków azotu jest ważnym zadaniem dla operatorów instalacji spalania i elektrowni. Przekroczenie wartości granicznych przez dłuższy okres czasu jest niedopuszczalne, dlatego bezwzględnie konieczna jest zarówno wysoka dostępność instalacji wykorzystywanych do redukcji emisji, jak i praca dostosowana do różnych warunków obciążenia. …

weyer spezial zum Thema Sicherheitsventile
Zawory bezpieczeństwa

Centralnym aspektem bezpieczeństwa w planowaniu instalacji technologicznych jest skuteczne zapobieganie niedopuszczalnie wysokim przeciążeniom w instalacjach technologicznych w przypadku zakłóceń w pracy. W wielu przypadkach może to być zagwarantowane tylko poprzez montaż zaworów bezpieczeństwa – lub ogólniej – mechanicznego zabezpieczenia przed nadciśnieniem. …

weyer spezial zum Thema Bestimmungen für Sicherheitssysteme in der Prozessindustrie
SIL

W przypadku profesjonalnego wdrożenia przyrządowych systemów bezpieczeństwa (SIS) w przemyśle przetwórczym, dowód zgodności z wymaganym poziomem integralności bezpieczeństwa (SIL) musi być udokumentowany w ramach cyklu życia bezpieczeństwa. Podczas analizy zagrożeń i oceny ryzyka określane i oceniane są oprzyrządowane funkcje bezpieczeństwa (SIF) z wymaganym SIL. …

Deckblatt weyer spezial Simulation von Fackelsystemen
Symulacja systemów racowych

Weyer grouppe rozwiązuje ten problem poprzez indywidualne usługi inżynierskie: począwszy od rejestracji systemu racowego na miejscu, poprzez symulację i analizę słabych punktów, aż po planowanie i realizację rozsądnych adaptacji techniczno-planistycznych dla Państwa lokalizacji …

weyer spezial zum Thema Stadtentwicklung und Stadtplanung
Urbanizacja i planowanie urbanistyczne

Podstawowe warunki i przesłanki są zawsze różne w każdej gminie i w każdej dzielnicy, dlatego też muszą być zawsze rozpatrywane indywidualnie i w ich wzajemnych relacjach. Skuteczne doradztwo w zakresie rozwoju obszarów miejskich oznacza znalezienie niezawodnych i elastycznych rozwiązań dla wielu różnych problemów. …

Deckblatt weyer spezial Stressberechnung
Obliczanie naprężeń

Do profesjonalnego projektowania systemów rurowych w instalacjach technologicznych niezbędna jest analiza systemu, w wielu przypadkach nawet przewidziana prawem. Weyer grouppe spogląda wstecz na wieloletnie doświadczenie w dziedzinie obliczania naprężeń dla systemów rurowych …

weyer spezial zum Thema Tanklager
Gospodarstwo zbiornikowe

Farmy zbiornikowe pełnią ważną funkcję w zaopatrzeniu przemysłu i gospodarki narodowej. Ze względu na składowane materiały istnieją bardzo wysokie wymagania i wymagania dotyczące sprzętu i bezpieczeństwa. Weyer grouppe posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu i ponownym obsadzaniu zbiorników. …

weyer spezial zum Thema technische Dokumentation
Dokumentacja techniczna

Dyrektywą 2006/42/WE w sprawie maszyn (NDP) zmieniono wymagania dotyczące dokumentacji technicznej. Zawiera ona m.in. jasne specyfikacje dotyczące treści i struktury dokumentów. Ponadto przy tworzeniu dokumentacji technicznej należy przestrzegać innych przepisów i norm. …

weyer spezial zum Thema thermische Abfallbehandlung
Termiczna obróbka odpadów

Zakłady termicznego przetwarzania odpadów znajdują się w obszarze konfliktu pomiędzy działalnością gospodarczą, przestrzeganiem wymogów prawnych i rozwojem perspektyw. W codziennej działalności szczególną uwagę zwraca się na działalność gospodarczą i zgodność z wymogami prawnymi. …

weyer spezial zum Thema Umweltverträglichkeitsprüfung
ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest centralnym elementem procedur planowania administracyjnego. OOŚ może być wymagana w ramach procedur zatwierdzania kontroli imisji dla dużych zakładów przemysłowych i zakładów gospodarki odpadami, jak również procedur zatwierdzania planowania. …

weyer spezial zum Thema VFI
w przypadku VFI: system zarządzania zakładami przemysłowymi

Operatorzy zakładów są zobowiązani do wdrożenia wszystkich warunków pozwolenia oraz do stałego dostępu do wszystkich dokumentów pozwolenia, np. w ramach kontroli środowiskowych. Jednakże, szczególnie w przypadku większych i starszych zakładów, niezbędne dokumenty, takie jak zawiadomienia o pozwoleniach i związane z nimi wnioski o pozwolenia, są często przechowywane w sposób zdecentralizowany i niespójny …