• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Badanie wpływu na środowisko

Sektor publiczny

W ramach procedur udzielania zezwoleń na instalacje związane z emisjami wnioskodawca musi zazwyczaj udowodnić operatorowi instalacji, że budowa i eksploatacja instalacji nie powoduje żadnych szkodliwych skutków dla środowiska. . Z tego powodu ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest dla wielu instalacji centralnym elementem administracyjnej procedury uzyskiwania pozwoleń (np. w procedurach zatwierdzania kontroli imisji lub procedurach planowania). W przypadku niektórych projektów, które ze względu na swój rodzaj lub wielkość mogą mieć jedynie niewielkie oddziaływanie na środowisko, prawo przewiduje ogólną lub specyficzną dla danego miejsca wstępną ocenę danego przypadku.

Grupa weyer towarzyszy operatorom instalacji lub inwestorom na wszystkich etapach procedury zatwierdzania. Poprzez ścisłą współpracę z inwestorem i właściwymi urzędami opracowujemy ogólne wymagania dotyczące oceny oddziaływania na środowisko, specyficzne dla danego projektu.

Raport o oddziaływaniu na środowisko zawiera wszystkie istotne informacje na temat wpływu danego projektu na środowisko, które są wymagane do podjęcia oficjalnej decyzji. Sprawozdanie jest ściśle dostosowane do wymogów wcześniej uzgodnionych ram badania.

Prowadzimy dla Państwa przegląd i podsumowujemy wszystkie istotne aspekty w raporcie o oddziaływaniu na środowisko w ogólnej ocenie eksperckiej. W oparciu o nasze doświadczenie w przygotowywaniu ekspertyz dla inwestorów i organów zatwierdzających możemy zaoferować Państwu ten dostosowany do potrzeb i zgodny z prawem dokument.

W dalszym toku procedury zatwierdzania chętnie wspieramy również strony planistyczne w kontekście dalszego udziału władz i społeczeństwa.

Szczególnie w przypadku projektów, które dotyczą okolicznych miejscowości lub obszarów wrażliwych ekologicznie, kluczowe znaczenie dla wnioskodawcy ma budowanie zaufania i akceptacji wśród społeczeństwa i władz. Może to być zapewnione przez kompetentną reprezentację projektu podczas fazy dyskusji.

Usługi

  • Opracowanie planu ramowego dla oceny oddziaływania na środowisko
  • Wdrożenie procesu określania zakresu
  • Przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko
  • Przygotowanie ogólnej lub specyficznej dla danej lokalizacji oceny wstępnej danego przypadku
  • Koordynacja całej procedury OOŚ dla realizatora projektu
  • Obliczanie depozycji azotu i kwasu (zgodność z dyrektywą siedliskową)
weyer spezial: Badanie wpływu na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest centralnym elementem procedur planowania administracyjnego. OOŚ
może być wymagana jako część procedur zatwierdzania kontroli imisji dla dużych zakładów przemysłowych i zakładów gospodarki odpadami oraz procedur zatwierdzania planowania. W przypadku niektórych projektów, które ze względu na swój rodzaj lub wielkość mogą mieć jedynie niewielki wpływ na środowisko, przepisy przewidują wstępną ocenę danego przypadku…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Umweltverträglichkeitsprüfung

Nasz zespół

Zdjęcie pracownika Birgit Froehlke z weyer IngenieurPartner GmbH

Birgit Fröhlke

weyer IngenieurPartner
Zdjęcie pracownika Frank Sutter z Weyer und Partner (Schweiz) AG

Frank Sutter

Weyer und Partner (Schweiz)
Foto von Guido Müller der Probiotec

Guido Müller

Probiotec