• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Bezpieczeństwo pracowników i ochrona zdrowia

Operatorzy i inwestorzy

Pomimo całego postępu technicznego zdrowi i zmotywowani pracownicy są decydującym czynnikiem dla skutecznego i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem. Istotną częścią tego jest bezpieczeństwo pracowników i ochrona zdrowia. Pracodawcy, operatorzy i inwestorzy są zobowiązani na podstawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy (§ 5 niemieckiej ustawyo bezpieczeństwie i higienie pracy (ArbSchG) lub § 4 austriackiej ustawy o ochronie pracowników (ASchG)) do tego, aby za pomocą oceny ryzyka rejestrować i oceniać wszystkie zagrożenia w miejscu pracy spowodowane przez sprzęt roboczy i czynności oraz w razie potrzeby sporządzać na ich podstawie instrukcje zakładowe. Należy określić środki ochronne i regularnie sprawdzać ich skuteczność: jeżeli cele w zakresie ochrony nie będą jeszcze osiągnięte, środki ochronne należy dostosować do bezpieczeństwa pracowników i ochrony zdrowia, a następnie ponownie przeanalizować.

Efektem tego jest wymagany proces ciągłego doskonalenia w zakresie bezpieczeństwa pracy. W firmie należy wdrożyć i dalej rozwijać niezbędne procesy, takie jak cykl kontroli PDCA (Plan-Do-Check-Act).

W ocenie ryzyka uwzględniany jest także sprzęt roboczy (patrz ocena ryzyka). W zależności od wymagań i obowiązków prawnych wynikających z niemieckiego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa pracy (BetrSichV) lub austriackiego rozporządzenia w sprawie sprzętu roboczego (AM-VO) kontrole muszą być przeprowadzane w regularnych odstępach czasu. W szczególności instalacje w Niemczech, które wymagają monitorowania, podlegają szczególnym regulacjom zgodnie z BetrSichV dotyczącym kontroli przeprowadzanych przez właściwe osoby lub zatwierdzone organy kontroli (ZÜS).

Usługi

 • Wsparcie związane z bezpieczeństwem technicznym zgodnie z§ 6 ASiG (DE) lub przez pełnomocnika ds. bezpieczeństwa (AT)
 • Wyznaczenie koordynatora ds. bezpieczeństwa pracowników i ochrony zdrowia według rozporządzenia w sprawie placów budowy (Baustellenverordnung)
 • Przeprowadzanie oceny ryzyka zgodnie z ArbSchG lub ASChG, BetrSichV lub AM-VO, GefStoffV
 • Wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (np. ISO 45001, OHSAS 18001, SCC)
 • Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000
 • Sprawdzanie zgodności z wymogami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa pracowników i ochrony zdrowia (Legal Compliance Assessment)
 • Tworzenie koncepcji bezpieczeństwa, oceny ryzyka i instrukcji zakładowych lub instrukcji montażu
0
lat doświadczenia
0
Oceny ryzyka
0
Stałe mianowanie specjalisty ds. bezpieczeństwa pracy

Frequently asked questions about occupational health and safety

Occupational safety and health organisation

Zgodnie z rozporządzeniem DGUV nr 2, wszystkie przedsiębiorstwa potrzebują specjalisty ds. bezpieczeństwa pracy, który zapewni techniczne wsparcie w zakresie bezpieczeństwa. Obsadzenie tego stanowiska jest obowiązkiem prawnym. Nadzór ten może być prowadzony przez wewnętrznego lub zewnętrznego specjalistę ds. bezpieczeństwa pracy i różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Na przykład, firmy zatrudniające dziesięciu pracowników wymagają innych środków ostrożności niż te zatrudniające 100. Istnieją trzy różne modele nadzoru:

 • Nadzór podstawowy i nadzór związany z wydarzeniami dla maksymalnie 10 pracowników Nadzór podstawowy (którego zasadniczym elementem jest przygotowanie oceny ryzyka) jest przeprowadzany przez specjalistę ds. bezpieczeństwa pracy i lekarza zakładowego co najmniej raz na pięć lat. Nadzór okazjonalny musi być przeprowadzony, jeżeli istnieje konkretny powód (np. zastosowanie nowych substancji niebezpiecznych).
 • Model przedsiębiorczy dla maks. 50 pracowników Po ukończeniu szkolenia w Stowarzyszeniu Ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawców, organizacja bezpieczeństwa pracy w celu spełnienia obowiązków prawnych jest podstawowym zadaniem pracodawcy. Zatrudnienie specjalisty ds. bezpieczeństwa pracy zależy od specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa i jest określane przez pracodawcę.
 • Regularny nadzór Regularny nadzór składa się z nadzoru podstawowego i nadzoru specyficznego dla danej firmy. W przypadku nadzoru podstawowego obowiązują stałe czasy uruchomienia w zależności od indywidualnego ryzyka zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem DGUV 2. Katalog usług, który również opiera się na rozporządzeniu DGUV nr 2, służy do określania nadzoru nad poszczególnymi przedsiębiorstwami.

Zasadniczo w przedsiębiorstwach zatrudniających 21 lub więcej pracowników należy wyznaczyć przynajmniej jednego specjalistę ds. bezpieczeństwa. Liczba mianowanych przedstawicieli ds. bezpieczeństwa musi zostać określona na podstawie następujących kryteriów:

 • Istniejące w zakładzie pracy zagrożenia wypadkowe i zdrowotne (np. praca biurowa lub praca w zakładach chemicznych).
 • Liczba pracowników (np. 21 lub 400 pracowników)
 • Bliskość przestrzenna (np. 1 lub więcej zakładów produkcyjnych)
 • Bliskość czasowa (np. stałe godziny pracy lub praca zmianowa)
 • Bliskość zawodowa (np. obszar biurowy i obszar produkcyjny)
 • od 2 do 20 ubezpieczonych osób w obecności 1 osoby udzielającej pierwszej pomocy,
 • jeśli obecnych jest więcej niż 20 ubezpieczonych osób:
  • w placówkach administracyjnych i handlowych 5 % liczby obecnych pracowników
  • w innych zakładach – 10% obecnych ubezpieczonych.

Inne zakłady to na przykład zakłady produkcyjne i rzemieślnicze. Do osób obecnych zalicza się wszystkie osoby zatrudnione w tym samym czasie w miejscu pracy. W przedsiębiorstwie musi być stale zapewniona wymagana liczba osób udzielających pierwszej pomocy. Należy wziąć pod uwagę nieobecności spowodowane np. urlopem, chorobą lub pracą zmianową.

Ocena ryzyka

Ocena zagrożeń oraz określenie niezbędnych i odpowiednich środków ochronnych musi być przeprowadzona przed rozpoczęciem czynności lub przed użyciem sprzętu roboczego.

Nie, w przypadku podobnych warunków pracy wystarczająca jest ocena jednego miejsca pracy lub jednej czynności. Dlatego przed sporządzeniem oceny ryzyka sensowne jest pogrupowanie podobnych warunków pracy i czynności.

Aktualizacja oceny ryzyka jest konieczna w następujących przypadkach:

 • po wystąpieniu wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych lub nieobecności w pracy spowodowanej uszczerbkiem na zdrowiu związanym z wykonywaną pracą,
 • przy zakładaniu nowych miejsc pracy – i przed rozpoczęciem działalności
 • w przypadku wystąpienia istotnych zmian w działalności, takich jak
  • Planowanie nowych miejsc pracy i stanowisk pracy,
  • Przeprojektowanie stref pracy i ruchu,
  • Zmiana w procedurach roboczych,
  • Zmiana w organizacji pracy,
  • Stosowanie innych materiałów roboczych,
  • Nowe zamówienia na maszyny, sprzęt i urządzenia,

podstawowe środki naprawcze

Aktualizacja oceny ryzyka jest konieczna, gdy:

 • Niebezpieczeństwa w eksploatacji nie zostały dotychczas rozpoznane,
 • wystąpiły lub mogą wystąpić nowe zagrożenia, lub
 • okoliczności operacyjne uległy zmianie w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia.

Nie, proces oceny ryzyka musi być przeprowadzony tylko w odniesieniu do zmian. Jednak w zależności od zagrożeń w firmie, istnieją różne specyfikacje lub uwagi dotyczące takich okresów. Rozporządzenie DGUV nr 2 w załączniku nr 1 stanowi, że w małych firmach zatrudniających mniej niż 10 pracowników ocena ryzyka musi być poddawana przeglądowi co X lat. Dokładny okres X jest określany przez poszczególne instytucje ubezpieczenia wypadkowego, na przykład przez BG Surowców i Przemysłu Chemicznego z 3 latami, dla przemysłu chemicznego. Dalsze odniesienie można znaleźć w § 7 ust. 7 rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych. Zgodnie z tym pracodawca musi „regularnie, ale co najmniej raz na trzy lata, sprawdzać działanie i skuteczność technicznych środków ochronnych. Wyniki testów muszą być zapisane i najlepiej przechowywane razem z dokumentacją” oceny ryzyka.

Substancje niebezpieczne

Nie, jeżeli istnieje wiele substancji niebezpiecznych (np. w lakierniach, magazynach lub laboratoriach), dopuszczalne jest sporządzenie grupowej lub zbiorczej instrukcji obsługi zamiast oddzielnych instrukcji obsługi dla każdej substancji niebezpiecznej z osobna. Warunkiem wstępnym jest, że podczas działań z tymi substancjami istnieją podobne zagrożenia i stosuje się porównywalne środki ochronne.

Jeżeli w przedsiębiorstwie obecna jest substancja niebezpieczna o niskim stopniu zagrożenia ze względu na jej niebezpieczne właściwości, niewielką ilość stosowanej substancji, niski poziom i czas trwania narażenia oraz warunki pracy, nakład pracy wymagany w przypadku tej substancji niebezpiecznej jest znacznie ograniczony. W praktyce oznacza to, że można zrezygnować m.in. z instrukcji obsługi, badań zastępczych, technicznych i organizacyjnych środków ochronnych, środków ochrony osobistej, a substancja niebezpieczna nie musi być ujęta w rejestrze substancji niebezpiecznych. Przykłady działań o niskim ryzyku:

 • Poprawianie drobnych uszkodzeń lakieru za pomocą pisaków do retuszu,
 • Klejenie przy użyciu zwykłych domowych ilości klejów,
 • Zakładanie klapek do zmywarki,
 • Wykorzystanie małych ilości substancji niebezpiecznych do celów analitycznych.

Tak, działania o niskim stopniu zagrożenia nie mogą być:

 • Czynności związane z substancjami niebezpiecznymi o działaniu żrącym (H314), jeżeli nie można wykluczyć kontaktu ze skórą,
 • Czynności związane z substancjami niebezpiecznymi w przestrzeniach zamkniętych i pojemnikach,
 • Czynności z udziałem cieczy, podczas których może powstać niebezpieczna atmosfera wybuchowa. Może się to zdarzyć nawet w przypadku małych ilości płynów (w zakresie ml).
weyer spezial: Bezpieczeństwo przemysłowe

Kompleksowa ochrona bezpieczeństwa i higieny pracy ma kluczowe znaczenie dla utrzymania i promowania siły roboczej. Pomimo całego postępu technicznego zdrowi i zmotywowani pracownicy są decydującym czynnikiem dla skutecznego i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem. Tu również znajdują się podstawy do kompleksowego zarządzania ryzykiem…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Arbeitsschutz

Nasz zespół

Zdjęcie autorstwa Dr. Gernoth Gamerith z As-U Gamerith-Weyer GmbH

Dr. Gernot Gamerith

As-U Gamerith Weyer
Zdjęcie pracownika Frank Sutter z Weyer und Partner (Schweiz) AG

Frank Sutter

Weyer und Partner (Schweiz)
Zdjęcie Felix Kalienke z horst weyer und partner gmbh

Felix Kalienke

horst weyer und partner