• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Bezpieczne projektowanie i eksploatacja instalacji do magazynowania gazu

W przypadku magazynowania gazów w butlach, wiązkach lub zbiornikach, już na etapie projektowania magazynu należy wziąć pod uwagę szereg kwestii, aby magazyn spełniał wymogi prawne. Podstawą jest TRGS 510, który został ostatnio zmieniony w grudniu 2020 r. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do uwzględniania aktualnych przepisów, tak aby środki bezpieczeństwa zawsze odpowiadały aktualnemu stanowi techniki. TRGS jest publikowany przez Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Baua) i można się z nim zapoznać.

Jeżeli na terenie Państwa firmy znajduje się magazyn butli gazowych, należy go dostosować do nowych przepisów TRGS 510, jeżeli konieczne są zmiany.

Zakres stosowania

TRGS 510 dotyczy magazynowania substancji niebezpiecznych w przenośnych pojemnikach, w tym składowania i pobierania, transportu w obrębie magazynu oraz usuwania uwolnionych substancji niebezpiecznych. W zależności od przechowywanej ilości istnieją różne ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę. W przypadku prostszych instalacji z kilkoma butlami lub wiązkami, macie Państwo kompetentnego lokalnego partnera – chętnie udzielimy Państwu wsparcia wraz z naszym partnerem z branży.

LT GASETECHNIK w bezpiecznym projektowaniu i ciągłej bezpiecznej eksploatacji Państwa kompleksowych instalacji(duże ilości, składowanie palnych / toksycznych / żrących / agresywnych gazów i cieczy).

Ogólna koncepcja bezpieczeństwa przy magazynowaniu gazów

 • Doradztwo i planowanie w zakresie projektowania magazynów z uwzględnieniem TRGS 510
 • Przygotowanie ekspertyz
 • Kompetentne wsparcie przez: Specjaliści ds. bezpieczeństwa pracy, urzędnicy ds. ochrony przeciwpożarowej, urzędnicy ds. ochrony przeciwwybuchowej, urzędnicy ds. zapobiegania wypadkom, urzędnicy ds. kontroli imisji oraz eksperci zgłoszeni zgodnie z §29b BImSchG
 • Dostawa komponentów (doprowadzenie gazu, regulacja ciśnienia, mieszanie)
 • Serwis
 • Realizacja seminariów i szkoleń wewnętrznych

Nasze usługi

Podejmujemy się oceny ryzyka, badania stanu i zgodności, dostawy i konserwacji złożonych instalacji:

 • Doradztwo w zakresie magazynowania i dostarczania gazów technicznych i mieszanin gazów, obojętnych, utleniających, palnych, toksycznych, żrących, agresywnych. np. wodór, gazy formujące, argon, dwutlenek węgla, gazy spawalnicze, hel, tlen, dwutlenek siarki, chlor gazowy, amoniak itp.
 • Zarządzanie zezwoleniami
 • Wsparcie w przypadku złożonych pytań dotyczących bezpieczeństwa pracy, magazynowania, zagrożeń
 • Ocena ryzyka (§ 3 BetrSichV, § 5 ArbSchG, § 7 GefStoffV, TRGS 407, TRGS 745, TRGS 726)

Pomoc w określeniu środków bezpiecznego dostarczania i stosowania gazów technicznych, ocena zagrożeń w miejscu pracy i podczas obchodzenia się z tymi substancjami.

 • Ocena bezpieczeństwa § 15 BetrSichV Określenie częstotliwości kontroli i środków w celu zatwierdzenia, instalacji i eksploatacji systemów wymagających monitorowania.
 • Systematyczne analizy zagrożeń (PAAG/HAZOP)
 • Przygotowanie i przegląd raportów bezpieczeństwa oraz koncepcji zapobiegania incydentom zgodnie z 12. BImSchV przez notyfikowanych ekspertów (zgodnie z §29a BImSchG)
 • Ekspertyza dotycząca określenia odpowiednich odległości bezpieczeństwa zgodnie z KAS-18 i KAS-32 dla stref operacyjnych niższego i wyższego rzędu (zakładów wypadkowych)
 • Sporządzanie całościowych koncepcji ochrony przeciwpożarowej i ekspertyz, planów ewakuacji i ratownictwa zgodnie z DIN ISO 23601, planów straży pożarnej zgodnie z DIN 14095 oraz planów alarmowych i planów zapobiegania zagrożeniom zgodnie z BImSchV lub austriackim IUV.
 • Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej teoria i praktyka: kontrola przepisów ochrony przeciwpożarowej, szkolenie z podstaw teoretycznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej z zakończeniem praktycznej obsługi urządzeń samopomocowych (gaśnica itp.) przy pomocy symulatora pożaru. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych.
 • Dokument dotyczący ochrony przeciwwybuchowej, § 6 BetrSichV Określenie zagrożenia wybuchem oraz zdefiniowanie i wdrożenie środków zapewniających ochronę przeciwwybuchową przy obchodzeniu się z gazami palnymi.
 • Informowanie i instruowanie pracowników § 9 BetrSichV, § 12 ArbSchG, § 7 GefStoffV o zagrożeniach i bezpiecznym obchodzeniu się z nimi

Kontrole powtarzające się

LT GASETECHNIK wspiera operatorów systemów zaopatrzenia w gaz odpowiednimi usługami w zakresie regularnej kontroli systemu zaopatrzenia w gaz. Kontrole te muszą być przeprowadzane przez „osoby wykwalifikowane” zgodnie z BetrSichV i udokumentowane zgodnie z §11 BetrSichV. Wspieramy Państwa w zakresie kontroli, konserwacji i przeprowadzania okresowych testów mieszalników gazu, systemów mieszania gazu, stacji redukcji ciśnienia gazu, szafek bezpieczeństwa gazu zgodnie z TRGS 407, jak również centralnych systemów zasilania gazem, również w celu utrzymania dostępności tych centralnych systemów. Badanie przeprowadzane jest przez „osobę kompetentną” w zakresie badań dotyczących ochrony przed zagrożeniami ciśnieniowymi zgodnie z

 • BetrSichV – rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • TRBS 1201 – Inspekcje sprzętu roboczego i systemów wymagających monitorowania
 • TRBS 1203 – Osoby wykwalifikowane
 • Dyrektywa 2014/68/UE – dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych
 • ProdSV – rozporządzenie w sprawie urządzeń ciśnieniowych

Ponadto przeprowadzamy badania pod kątem zagrożenia wybuchem zgodnie z

 • BetrSichV § 14 ust. 1 do 3 i 6 oraz § 15,
 • TRBS 1201 – Inspekcje sprzętu roboczego i systemów wymagających monitorowania,
 • TRBS 1203 – Osoby wykwalifikowane

oraz inspekcje niezależnych ekspertów w celu całościowego monitorowania instalacji zgodnie z Federalną Ustawą o Kontroli Emisji (BImSchG). Przeglądy, konserwacje i naprawy przeprowadzane są zgodnie z normą DIN 31051. Nasze usługi obejmują kontrolę szczelności i inspekcję instalacji gazowej wraz z kontrolą bezpieczeństwa oraz zgodności ze stanem techniki i obowiązującymi przepisami prawnymi zgodnie z § 4 i § 7 BetrSichV. Jako dowód otrzymają Państwo szczegółowy raport zgodnie z §11 BetrSichV dotyczący wszystkich przeprowadzonych badań, środków i zaleceń.

Czy mają Państwo pytania dotyczące bezpiecznego projektowania i eksploatacji instalacji do magazynowania gazu?

Chętnie udzielimy Państwu porady.
  Przeczytałem politykę prywatności i zgadzam się na nią.

  [borlabs-cookie id=”recaptcha” type=”content-blocker”]…zablokuj to…[/borlabs-cookie]

  Nasz zespół

  Alexander Hanf

  LT GASETECHNIK
  Platzhalte Mitarbeiterfotos

  Britt Michelsen

  horst weyer und partner
  Foto von Klaus Woersdoerfer der Horst Weyer und Partner gmbh

  Dr. Klaus Wörsdörfer

  horst weyer und partner