• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Ochrona wód dla instalacji zgodnie z AwSV

Operatorzy i inwestorzy

Substancje niebezpieczne dla wody są stosowane praktycznie we wszystkich instalacjach przemysłowych i komercyjnych – ochrona wód (według AwSV) jest zatem ważnym składnikiem pomyślnej eksploatacji instalacji. W licznych przepisach prawnych i technicznych, takich jak w szczególności ustawa o gospodarce wodnej (WHG), rozporządzenie w sprawie instalacji do obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi dla wody (AwSV) oraz przepisy techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych dla wody (TRwS), określono wymagania dotyczące ich wykorzystania. Zastosowanie tych przepisów i ich wdrożenie do praktyki operacyjnej jest podstawową kompetencją grupy weyer.

 • Dwie firmy horst weyer und partner oraz weyer IngenieurPartner to uznane organizacje eksperckie zgodnie z § 52 rozporządzenia w sprawie instalacji do obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi dla wody (AwSV).

Na podstawie powyższych wymagań nasi eksperci AwSV przeprowadzają wstępne i powtarzające się kontrole instalacji LAU i HBV, a także biogazowni. Opracowujemy koncepcje kontroli dla kompleksowych instalacji oraz przygotowujemy odpowiednie ekspertyzy i opinie eksperckie dotyczące wszystkich kwestii ochrony wód związanych z instalacją, np. w ramach projektów planistycznych i procedur zatwierdzania.

Ochrona wód dla instalacji w praktyce

Wspólnie z Państwem opracowujemy koncepcje ochrony wód, których centralnym aspektem jest unikanie i wykrywanie wycieków lub przepełnienia oraz retencja substancji zanieczyszczających wodę, a w razie potrzeby – wody gaśniczej. W przypadku starych instalacji wspieramy Państwa w efektywnej modernizacji lub uzupełnieniu wyposażenia instalacji. Ponadto przygotowujemy wszelkiego rodzaju wnioski o dopuszczenie i pozwolenie na podstawie prawa wodnego oraz dokumentację zakładową.

Usługi

 • Wstępne i powtarzające się kontrole AwSV
 • Odpowiednie ekspertyzy i opinie ekspertów
 • Koncepcje ochrony wód i specyfikacje planistyczne
 • Tworzenie i optymalizacja koncepcji kontrolnych dla złożonych instalacji
 • Kontrola kompletności i wiarygodności dokumentacji dostawcy i firmy specjalistycznej
 • Klasyfikacja i odgraniczenie instalacji AwSV
 • Opracowanie koncepcji renowacji i modernizacji wraz z techniczno-ekonomicznym porównaniem rozwiązań alternatywnych
 • Koncepcje renowacji i modernizacji starych instalacji
 • Wnioski o wydanie zezwolenia i konsultacje z organami władzy
 • Instrukcje eksploatacji AwSV i rejestr instalacji
 • Klasyfikacja substancji i mieszanin niebezpiecznych dla wody
 • Seminaria i szkolenia wewnętrzne
weyer spezial: Ochrona wód

Woda jest niezbędna do całego życia. Utrzymanie czystości wody jako wody pitnej lub procesowej oraz zachowanie ekosystemów wodnych jest zatem głównym zadaniem ochrony środowiska. Ochrona wód związanych z roślinami, czyli bezpieczne obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi dla wody w sektorze przemysłowym i handlowym, jest główną kompetencją weyer grouppe…

Pobierz weyer spezial tutaj
Blacha pokrywająca weyer specjalny water protection

Najczęściej zadawane pytania dotyczące ochrony wód w zakładach (AwSV)

Ogólnie rzecz biorąc, zarządzenie ma zastosowanie do zakładów zajmujących się substancjami niebezpiecznymi dla wody. AwSV nie dotyczy na przykład instalacji naziemnych znajdujących się poza obszarami chronionymi i ustanowionymi lub tymczasowo zabezpieczonymi terenami zalewowymi o objętości do 0,22 metra sześciennego w przypadku substancji ciekłych lub o masie do 0,2 tony w przypadku substancji gazowych i stałych. AwSV nie ma również zastosowania do

 • postępowania z substancjami niezanieczyszczającymi wody, opublikowane w Dzienniku Urzędowym,
 • instalacje niestałe i niestacjonarne, w których dokonuje się przeładunku substancji niebezpiecznych dla wód, np. cysterny samochodowe lub kolejowe, oraz
 • Składowanie podziemne zgodnie z art. 4 ust. 9 federalnej ustawy o górnictwie

Instalacje do postępowania z substancjami niebezpiecznymi dla wód to samodzielne i stacjonarne jednostki lub jednostki w użyciu stacjonarnym, w których substancje niebezpieczne dla wód są magazynowane, napełniane, przenoszone (LAU) – produkowane, oczyszczane lub stosowane w sektorze komercyjnym lub w sektorze obiektów publicznych (HBV), jak również instalacje rurociągowe zgodnie z § 62 ust. 1 zdanie 2 federalnej ustawy wodnej. Jednostki są uważane za stacjonarne lub w użyciu stacjonarnym, jeśli są eksploatowane przez okres dłuższy niż pół roku w jednym miejscu w określonym celu operacyjnym. Przykładem tego jest mobilna jednostka tankowania do użytku na budowach.

Substancje niebezpieczne dla wód to substancje stałe, ciekłe i gazowe oraz ich mieszaniny, które mogą powodować niekorzystne zmiany w jakości wody w sposób trwały lub w niemałym stopniu. Artykułami są natomiast, zgodnie z sekcją 3, zdanie 1, nr 5 ChemG, przedmioty, którym podczas produkcji nadano określony kształt, powierzchnię lub konstrukcję, które determinują ich funkcję w większym stopniu niż ich skład chemiczny. Artykuły nie są objęte definicją AwSV i dlatego nie stanowią substancji niebezpiecznych dla wody. Przykładami takich artykułów są baterie i świetlówki.

W § 39 AwSV określa poziomy zagrożenia dla instalacji na podstawie odpowiedniej objętości lub masy oraz klasy zagrożenia wód dla substancji, które stanowią podstawę do rozłożenia wymagań.

Instalacja obejmuje wszystkie części instalacji, które mają ze sobą ścisły związek funkcjonalny lub proceduralny. Należy to założyć w szczególności wtedy, gdy pomiędzy częściami instalacji wymieniane są substancje niebezpieczne dla wody lub gdy istnieje między nimi bezpośrednie połączenie bezpieczeństwa. Rozgraniczenie musi być wykonane zgodnie z funkcją instalacji i powiązaniami proceduralnymi. Ma to na celu uniknięcie rozdzielenia procesów, które przebiegają w kilku krokach. Podczas rozgraniczania instalacji składających się z kilku części, w których zgodnie z przeznaczeniem znajdują się substancje niebezpieczne dla wód, na pierwszym planie powinna pozostać funkcja instalacji, a powiązane etapy oczyszczania nie powinny być przypisane do różnych instalacji.

Magazynowanie to przechowywanie substancji niebezpiecznych dla wody w celu ich dalszego wykorzystania, dostarczenia lub usunięcia. Instalacja obejmuje również obszary wraz z ich wyposażeniem, które służą do przechowywania lub regularnego parkowania lub tymczasowego przechowywania substancji niebezpiecznych dla wód w pojemnikach lub opakowaniach. Obszary, na których pojemniki z substancjami niebezpiecznymi dla wody (np. IBC) są tymczasowo składowane lub udostępniane w związku z transportem, nie są obiektami magazynowymi.

Zgodnie z § 62 (6) nr 1 WHG wymagania dotyczące obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi dla wody nie dotyczą instalacji do obchodzenia się ze ściekami. Dlatego też ścieki nie stanowią substancji niebezpiecznej dla wody w rozumieniu AwSV i WHG.

Instalacje podziemne to instalacje, w których co najmniej jedna część instalacji znajduje się pod ziemią. Instalacje podziemne to instalacje, które są całkowicie lub częściowo zagłębione w ziemi lub które nie są w pełni widoczne i są osadzone w elementach, które mają bezpośredni kontakt z ziemią. Przykładem tego może być całkowicie zagłębiony w ziemi pojemnik na odpady lub biegnący częściowo pod ziemią przewód napełniający pojemnika znajdującego się w piwnicy. Instalacje podziemne z płynnymi lub gazowymi substancjami zanieczyszczającymi wodę wymagają szczególnej uwagi i badań, ponieważ niewłaściwy projekt lub wykonanie może spowodować wyciek, którego nie da się wykryć ani powstrzymać. Dlatego systemy takie muszą być technicznie bardziej złożone i powinny być stosowane tylko wtedy, gdy systemy nadziemne nie wchodzą w grę. Na przykład w przypadku rurociągów podziemnych rozłączalne połączenia i armatura muszą być umieszczone w nieprzepuszczających cieczy urządzeniach kontrolnych, które muszą być regularnie kontrolowane. Rurociągi te muszą:

 • dwuścienny,
 • zaprojektowany jako przewód ssący,
 • być wyposażone w rurę ochronną lub ułożone w kanale.

W zależności od konstrukcji, wyciekające substancje niebezpieczne dla wody muszą być albo automatycznie sygnalizowane przez system wykrywania wycieków, albo widoczne w nieprzepuszczającym cieczy urządzeniu kontrolnym.

Istniejące instalacje w rozumieniu AwSV to instalacje, które zostały już zbudowane przed wejściem w życie AwSV w dniu 1 sierpnia 2017 r. AwSV zawiera przepis przejściowy dla istniejących instalacji, które w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały już zbudowane na podstawie WHG i uzupełniających przepisów krajowych i podlegają obowiązkowi okresowej kontroli. Wymogi AwSV, które są jedynie przepisami organizacyjnymi i administracyjnymi, takie jak kontrola napełniania i opróżniania, obowiązki w przypadku awarii eksploatacyjnych, obowiązki powiadamiania lub dokumentacja i instrukcje obsługi, obowiązują natychmiast po wejściu w życie rozporządzenia. To samo dotyczy wszystkich innych wymogów zarządzenia, o ile odpowiadają one wymogom, które już musiały być przestrzegane zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. W przypadku istniejących instalacji, które podlegają okresowym kontrolom, eksperci muszą ustalić podczas pierwszej kontroli w ramach AwSV, w jakim zakresie instalacja podlega wymaganiom niniejszego zarządzenia, które wykraczają poza wymagania, które musiały być przestrzegane zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi w dniu 31 lipca 2017 r. O ile istnieje ostateczne zatwierdzenie instalacji, należy je traktować jako przepis prawa krajowego. W tych przypadkach dalsze istnienie istniejących instalacji nie wymaga ustaleń przejściowych.

Istotne zmiany w instalacji to działania, które zmieniają strukturalne lub związane z bezpieczeństwem właściwości instalacji. Każdy, kto chce dokonać istotnej zmiany w instalacji podlegającej kontroli lub kto chce podjąć w tej instalacji środki, które doprowadzą do zmiany poziomu zagrożenia, musi z wyprzedzeniem powiadomić na piśmie właściwe władze. Przykładem tego jest zmiana warunków eksploatacji, decydującej objętości lub klasy zagrożenia wód dla instalacji. Takie zmiany muszą być sprawdzone przez ekspertów AwSV, a w przypadku niektórych instalacji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez firmy specjalistyczne.

Nasz zespół

Foto von Uwe Nachstedt der Horst Weyer und Partner gmbh

Dr. Uwe Nachstedt

horst weyer und partner
Zdjęcie pracownika Frank Schoenborn z weyer IngenieurPartner GmbH

Frank Schönborn

weyer IngenieurPartner
Zdjęcie Peter Noeldeke z horst weyer und partner gmbh

Peter Nöldeke

horst weyer und partner
Zdjęcie Ralfa Schiffla z horst weyer und partner gmbh

Ralf Schiffel

horst weyer und partner