• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą maszynową

Operatorzy i inwestorzy

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD) określa warunki, na jakich maszyny i maszyny nieukończone mogą być udostępniane na rynku lub wprowadzane do eksploatacji po raz pierwszy w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). MD jest zasadniczo adresowana do producentów. Ze względu na połączenie (nieukończonych) maszyn z nadrzędnym układem sterowania w celu utworzenia instalacji lub na skutek modyfikacji maszyn lub instalacji po ich uruchomieniu, operatorzy często stają się w praktyce tak zwanymi „producentami do własnego użytku”. W zależności od przypadku, producent lub producent własny musi umieścić oznakowanie CE oraz, w stosownych przypadkach, oznakowanie CE na maszynie nieukończonej lub na maszynie nieukończonej przed jej udostępnieniem na rynku lub oddaniem do użytku oraz musi przygotować dokumentację techniczną, w szczególności dokumenty:

 • ocena ryzyka
 • instrukcja montażu lub eksploatacji
 • deklaracja włączenia lub deklaracja zgodności UE / WE

Dyrektywa maszynowa (MD) ma również zastosowanie do dużych instalacji przemysłowych (np. instalacji przemysłu chemicznego). Instalacje te można zazwyczaj podzielić na pojedyncze jednostki produkcyjne i funkcjonalne związane z bezpieczeństwem, z których każda musi spełniać wymogi NDP.

Usługi

Koordynacja CE

 • sporządzanie umów w procesie zaopatrzenia
 • sprawdzanie informacji w dyrektywach i normach
 • ocena dokumentacji dostawców
 • klasyfikacja produktu

Dokumentacja

 • Wdrożenie/modyfikacja oceny ryzyka (w tym z MBT-RAT)
 • przykładowe szablony instrukcji montażu i eksploatacji
 • przygotowanie deklaracji zgodności UE / WE / deklaracji włączenia
 • opinie w sprawie sprzężenia maszyn
 • ocena modyfikacji w odniesieniu do „znaczącej zmiany”
 • weryfikacja funkcji bezpieczeństwa i potwierdzenie obliczeniowe Performance Level (PL)

Szkolenia

 • podstawy dyrektywy maszynowej
 • podstawy oceny ryzyka (m.in. za pomocą MBT-RAT)
 • potwierdzenie obliczeniowe Performance Level (PL) za pomocą oprogramowania SISTEMA

Weyer grouppe doradza i wspiera Państwa we wdrażaniu formalnych wymogów NDP dla Państwa maszyny lub zakładu.

0
lat doświadczenia
0
Przygotowane oceny ryzyka
0
konsultacje indywidualne
w
weyer spezial: Dyrektywa maszynowa

Dyrektywa maszynowa (MRL) opisuje jednolite ustawowe wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które muszą być przestrzegane przy projektowaniu i wykonywaniu maszyn, maszyn nieukończonych i produktów przyrównywanych do maszyn….

POBIERZ SPECJALNĄ OFERTĘ WEYER TUTAJ

Grupa robocza ds. maszyn i urządzeń: VDI Bezirksverband Berlin-Brandenburg Znakowanie CE – Udostępnianie/przemodelowanie/katenizacja

DOWNLOAD TUTAJ

Najczęściej zadawane pytania w zakresie oznakowania CE zgodnie z dyrektywą maszynową

NDP ma zastosowanie wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). EOG tworzy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państwa EFTA: Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Na podstawie specjalnych umów z UE NDP stosuje się również w Szwajcarii i Turcji.

NDP reguluje następujące produkty (szczegóły po kliknięciu myszką):

 • Maszyny
 • wyposażenie wymienne
 • Elementy bezpieczeństwa
 • Uchwyt do przenoszenia ładunków
 • Łańcuchy, liny, pasy
 • demontowalne wały kardana
 • niekompletne maszyny
Uwaga

Wyposażenie wymienne, elementy bezpieczeństwa, osprzęt do podnoszenia, łańcuchy, liny, pasy i odłączalne wałki przekaźnikowe podlegają tym samym wymaganiom co maszyny. Produkty te są zatem określane jako produkty przyrównywane do maszyn.

NDP jest zasadniczo skierowany do producenta, który udostępnia produkt objęty zakresemstosowania na rynku po raz pierwszy w EOG (wprowadza go do obrotu). Szczególną cechą NDP jest zrównanie operatora z producentem, jeżeli operator wytwarza maszynę na własny użytek i uruchamia ją po raz pierwszy (operator = własny producent). Wymagania NDP muszą być spełnione przez producenta zastrzeżonego do czasu oddania do eksploatacji. Uruchomienie definiuje się jako pierwsze zamierzone użyciemaszyny w EOG.

Uwaga

Rozporządzenie to często dotyczy operatorów, którzy na przykład łączą kilka niekompletnych maszyn pod względem technologii produkcji i bezpieczeństwa za pomocą nadrzędnej technologii sterowania i bezpieczeństwa, tworząc „całość maszyn”.

Przed wprowadzeniem maszyny lub równoważnych produktów do obrotu lub oddaniem ich do użytku, producent lub wytwórca zastępczy musi przedstawić dowody, że przestrzegane są przepisy NDP. W tym celu NDP nakazuje stosowanie określonych procedur. NDP ma trzy różne procedury oceny zgodności.

1. ocena zgodności z wewnętrzną kontrolą produkcji

W ramach tej procedury producent lub producent zastępczy musi zapewnić i oświadczyć na własną odpowiedzialność, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie wymagania prawne.

2. badanie typu WE

Badanie typu WE jest procedurą, według której jednostka notyfikowana stwierdza i poświadcza, że reprezentatywny egzemplarz maszyny wymienionej w załączniku IV jest zgodny z przepisami NDP.

3. kompleksowe zapewnienie jakości

Alternatywnie do procedury badania typu WE, zgodność maszyn określonych w załączniku IV wykazuje się za pomocą systemu pełnego zapewnienia jakości. System jakości powinien być oceniany, zatwierdzany i monitorowany w działaniu przez jednostkę notyfikowaną. W związku z realizacją procedury oceny zgodności, dokumentacja techniczna musi zostać sporządzona przez producenta lub jego własnego producenta. Na podstawie dokumentacji technicznej właściwe organy (nadzór rynku) muszą mieć możliwość oceny zgodności z wymogami prawnymi. W szczególności w ramach dokumentacji technicznej muszą zostać sporządzone następujące dokumenty:

 • ocena ryzyka
 • Instrukcja obsługi
 • Deklaracja zgodności UE/WE
Uwaga

Producent lub jego własny wytwórca musi umieścić oznakowanie CE na maszynie i produktach przyrównanych do maszyny. W przypadku maszyn nieukończonych producent lub producent własny musi przejść oddzielną procedurę. W ramach tej procedury należy również sporządzić dokumentację techniczną, w szczególności: – ocenę ryzyka – instrukcję montażu – deklarację włączenia

Umieszczanie oznakowania CE na niekompletnej maszynie jest zabronione!

Naruszenia zgodności z przepisami rynku wewnętrznego mogą być przedmiotem sprzeciwu lub sankcji ze strony organów nadzoru rynkowego / monitorowania rynku. Uprawnienia organów nadzoru rynkowego są określane na szczeblu krajowym przez poszczególne państwa członkowskie EOG. W Niemczech urzędy nadzoru rynku są upoważnione zgodnie z regulacjami zawartymi m.in. w ustawie o bezpieczeństwie produktów:

 • zakazać wystawiania produktu
 • nakazać weryfikację produktu przez jednostkę notyfikowaną
 • zakazać udostępniania produktu na rynku
 • nakazać wycofanie lub odzyskanie produktu udostępnionego na rynku
 • w celu zabezpieczenia produktu, zniszczenia tego produktu lub uczynienia go niezdatnym do użytku w jakikolwiek inny sposób

W praktycznym zastosowaniu pojęcia „maszyny jako całości”, w przypadku dużych zakładów przemysłowych (np. hut, elektrowni lub zakładów przemysłu chemicznego) często pojawia się pytanie, w jakim stopniu zakłady takie podlegają wymogom NDP jako „maszyny jako całości”. W przypadku dużych zakładów przemysłowych często można potwierdzić związek z produkcją, ale zazwyczaj nie można potwierdzić związku z bezpieczeństwem. W tym przypadku takie instalacje jako całość nie podlegają wymogom NDP. Przewodnik stosowania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE” Komisji Europejskiej odnosi się do sytuacji dotyczącej stosowania dyrektywy maszynowej w odniesieniu do zakładów przemysłowych, stwierdzając, że definicja „zespół maszyn” niemusi być koniecznie stosowana do kompletnego zakładu przemysłowego w całości. Wskazuje się jednak, że większość zakładów przemysłowych można zazwyczaj podzielić na poszczególne jednostki maszynowe w sensie jednorodnych jednostek funkcjonalnych, dla każdej z których należy stosować wymagania NDP.

Przykłady:

Jednostki rozładunku i podawania surowców, napełniania, przetwarzania, pakowania i załadunku

Praktyczny przykład planowania instalacji mieszadła: Użytkownik planuje na własny użytek nową instalację mieszadła, składającą się ze zbiornika mieszadła (1), pompy (2), armatury uruchamianej mechanicznie (3+4), rurociągów, układu sterowania z technologią MSR (5) i zbiornika magazynowego (6). Zespoły są zamawiane od różnych dostawców i łączone ze sobą na odpowiedzialność operatora.

CEKO powinno być zaangażowane już w fazie planowania/zamówienia systemu mieszadła, aby wyjaśnić następujące kwestie:

 • Czy częściowo skompletowane maszyny (1) do (4) są połączone ze zbiornikiem magazynowym (6), rurociągami i systemem sterowania wraz z technologią MSR (5) pod względem produkcji i bezpieczeństwa?
 • Jakie są wynikające z tego wymagania dla procedury oceny zgodnie z MRL i czy w tym kontekście wymagane jest oznakowanie CE?
 • Czy poza NDP mają zastosowanie inne dyrektywy UE, np. dla urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE, urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 2014/34/UE oraz dla kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE?
 • Jakie dokumenty należy sporządzić w tym kontekście dla „systemu mieszadła w całości lub dla poszczególnych maszyn?
 • Jakie aspekty związane z CE należy uregulować w umowie z dostawcami zespołów (1) do (6) w procesie udzielania zamówień (np. w odniesieniu do zakresu odpowiedzialności, kwestii dotyczących interfejsów i dokumentacji, którą należy dostarczyć)?
 • Czy dokumentacja dostarczona przez dostawców została sprawdzona pod względem zgodności z formalnymi wymogami prawnymi przed pierwszym uruchomieniem (kontrola wiarygodności)?

Przy projektowaniu systemu mieszadła należy uwzględnić również inne praktyczne aspekty, np:

 • Uwzględnienie interfejsów i interakcji powinno rozpocząć się już w fazie planowania instalacji, np. w odniesieniu do środków ochrony przeciwwybuchowej (koncepcja ochrony przeciwwybuchowej) jako podstawy dla dokumentu dotyczącego ochrony przeciwwybuchowej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie substancji niebezpiecznych oraz definicji funkcji bezpieczeństwa z klasyfikacją wymaganego poziomu wydajności (PL) lub poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) dla realizacji łańcucha działania czujnik-logika-aktuator.
 • W celu zapewnienia, że w ocenie ryzyka zidentyfikowano dużą liczbę zagrożeń, ocenę ryzyka należy uzupełnić o systematyczne rozważanie aspektów bezpieczeństwa procesu w formie studium HAZOP (metoda PAAG) dla instalacji procesowych i inżynierii procesowej, z uwzględnieniem celów ochrony z załącznika I do NDP.
 • Ocena ryzyka sporządzona zgodnie z NDP może być wykorzystana przez przedsiębiorcę jako pracodawcę m.in. do spełnienia wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy w ramach oceny ryzyka związanego ze sprzętem roboczym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przy użytkowaniu urządzeń roboczych (np. maszyn/urządzeń) przez użytkownika należy przestrzegać m.in. ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz opartego na niej rozporządzenia o bezpieczeństwie i higienie pracy (BetrSichV). BetrSichV stanowi, że przed dokonaniem zmian w wyposażeniu roboczym pracodawca musi ocenić, czy przy zmianach muszą być przestrzegane obowiązki producenta wynikające z innych przepisów prawnych, w szczególności z ustawy o bezpieczeństwie produktów (ProdSG). ProdSG obejmuje udostępnianie produktów na rynku, niezależnie od tego, czy są one nowe, używane, naprawione, wyremontowane lub nawet w znacznym stopniu zmodyfikowane. ProdSG definiuje, że produkt używany, który jest „znacząco zmieniony” w stosunku do swojego pierwotnego stanu, jest uważany za nowy produkt. Ocenę, czy nastąpiła istotna zmiana w rozumieniu ProdSG, należy przeprowadzić w każdym przypadku indywidualnie w ramach oceny ryzyka, uwzględniając interpretację zawartą w dokumencie interpretacyjnym Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, zgodnie z poniższym schematem.

Uwaga

Przebudowa maszyny/części maszyn (np. poprzez łączenie, wymianę komponentów, zwiększenie wydajności, ingerencję w technikę bezpieczeństwa) może zatem prowadzić, na podstawie ProdSG, do tego, że z prawnego punktu widzenia z maszyny lub systemu już działającego, w wyniku zmiany, powstaje „nowy” produkt. Jeżeli operator stwierdzi „znaczącą zmianę” w ramach swojej oceny ryzyka przed wprowadzeniem zmiany, procedura oceny zgodności zgodnie z NDP musi zostać przeprowadzona przez operatora jako producenta wewnętrznego. Jeżeli zmiana dotyczy tylko części maszyny, należy sprawdzić, w jakim stopniu ma ona wpływ na całość (zakład jako całość). Jeżeli sama zmiana i jej skutki dla całości mają być oceniane jako istotne, to mamy do czynienia z istotną zmianą całości maszyn. Oznacza to, że tylko wtedy, gdy „nowe” zagrożenie lub wzrost ryzyka są przenoszone przez interfejsy z jednej maszyny na inną(e) i występuje znacząca zmiana na wszystkich maszynach, ma miejsce znacząca zmiana w całości maszyn jako całości.

PL jest wartością charakterystyczną dla niezawodności, z jaką części systemu sterowania związane z bezpieczeństwem spełniają funkcję bezpieczeństwa – dla ochrony osób. Jest on definiowany jako prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii na godzinę (PFH). PL jest przedstawiany w pięciopunktowej skali od a do e, gdzie e oznacza najniższe prawdopodobieństwo awarii. W ocenie ryzyka zgodnie z MRL należy najpierw określić wymagany poziom wydajności (PLr) jako wymóg niezawodności dla każdej funkcji bezpieczeństwa, która ma zostać wdrożona jako techniczne urządzenie ochronne w układzie sterowania maszyną w celu zmniejszenia ryzyka, zgodnie z wykresem ryzyka lub standardowymi specyfikacjami. PLr odnosi się do części sterująco-technicznej urządzenia ochronnego (łańcucha funkcjonalnego) składającego się z układu czujników do wykrywania stanu niebezpiecznego, układu logicznego do przetwarzania sygnałów oraz układu wykonawczego do wyłączania niebezpiecznego ruchu maszyny. Określona wartość PLr ma zatem wpływ na jakość komponentów użytych w efektywnym łańcuchu oraz na konstrukcję obwodu pod względem podatności na jeden lub więcej błędów. W kolejnym kroku należy ocenić i udowodnić matematycznie niezawodność danej funkcji bezpieczeństwa, uwzględniając charakterystykę danego urządzenia i komponentu. Weryfikację przeprowadza się poprzez określenie kategorii, prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecznej awarii na godzinę oraz określenie zakresu diagnostyki. Do celów weryfikacji dostawcy komponentów albo bezpośrednio dostarczają dane dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i/lub PL swoich podsystemów, albo dostarczają informacje dotyczące liczby uruchomień do momentu wystąpienia niebezpiecznej awarii. Dla sprawdzonych komponentów bez danych dostawcy można zastosować wartości domyślne z tabel standardowych. Poszczególne podsystemy są ze sobą powiązane w celu określenia osiągniętego PL całego systemu. Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii oraz pokrycie diagnostyczne całego systemu oblicza się na podstawie parametrów podsystemów i przypisuje do PL dla całego systemu funkcji bezpieczeństwa zgodnie ze standardowymi tabelami. W ostatnim kroku należy sprawdzić, czy uzyskany PL jest większy lub równy wymaganemu PLr.

Nasz zespół

Zdjęcie pracownika Manfred Schulte z horst weyer und partner gmbh

Manfred Schulte

horst weyer und partner
Platzhalte Mitarbeiterfotos

Frank Kalz

horst weyer und partner
Zdjęcie Danieli Schmol z As-U Gamerith-Weyer GmbH

Daniela Schmol

As-U Gamerith-Weyer