• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Prognoza imisji zanieczyszczeń powietrza

Projektanci i producenci

Operatorzy instalacji wymagają prognozy imisji zanieczyszczeń powietrza w odniesieniu do zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez istniejącą lub planowaną instalację. Nowe planowanie lub modyfikacja instalacji przemysłowych i komercyjnych często wymaga pozwolenia na podstawie przepisów o kontroli imisji. Jeżeli oczekuje się, że nowa lub planowana instalacja będzie powodować zanieczyszczenie powietrza w znaczącym stopniu, to instrukcja techniczna dotycząca utrzymania czystego powietrza (TA Luft) wymaga prognozy imisji zanieczyszczeń powietrza. Obliczenie rozprzestrzeniania się służy do prognozowania przewidywanej sytuacji zanieczyszczenia powietrza. Przy pomocy takiej prognozy można ocenić wpływ zanieczyszczeń powietrza na chronione dobra ludzi, zwierzęta i rośliny, a także na ekosystemy.

Chętnie wesprzemy Państwa w całej procedurze zatwierdzania. Prognoza imisji jest przedkładana właściwemu organowi jako jedna z centralnych ekspertyz w ramach dokumentów dotyczących wniosku o pozwolenie. Zanieczyszczenia powietrza emitowane przez instalację są uwzględniane w ramach prognozy emisji, tak aby można było złożyć prawnie wiarygodne oświadczenie o kwalifikowalności instalacji do uzyskania pozwolenia. Nasz zespół ekspertów korzysta z modelu referencyjnego AUSTAL2000 zgodnego z TA Luft, aby obliczyć oczekiwane imisje zanieczyszczeń powietrza. Następnie są one badane na podstawie wartości imisji TA Luft lub, w razie potrzeby, na podstawie dalszych, uznanych wartości oceny. Ponadto przy użyciu modelu AUSTAL2000N obliczamy oczekiwane uwolnienie azotu i kwasu (depozycja) jako podstawę do oceny w zakresie oceny zgodności z dyrektywą siedliskową (flora, fauna, siedlisko).

Usługi

  • Sprawdzenie konieczności określenia wartości charakterystycznych zgodnie z TA Luft
  • Prognoza dotycząca imisji zanieczyszczeń powietrza według TA Luft, w tym ocena wychwytywanych i rozproszonych źródeł emisji
  • Obliczanie wysokości komina zgodnie z TA Luft i innymi obowiązującymi przepisami
  • Badanie przypadków specjalnych według TA Luft
  • Obliczanie depozycji azotu i kwasu (zgodność z dyrektywą siedliskową)

Państwa korzyści

  • Minimalizacja ryzyka związanego z planowaniem dzięki naszemu 30-letniemu doświadczeniu eksperckiemu w zakresie procedur uzyskiwania pozwoleń i planowania
  • Przygotowanie i koordynacja ram badawczych dla prognozy imisji z wyczuciem dla konkretnego projektu
  • Podstawa szczegółowej oceny depozycji azotu i kwasów związanych z instalacją
  • Oszczędność czasu i kosztów dzięki kompetentnemu doradztwu w zakresie poszczególnych projektów

Podczas planowania nowych obiektów przemysłowych i handlowych, z których mogą być emitowane zanieczyszczenia powietrza, w wielu przypadkach prognoza emisji zanieczyszczeń powietrza musi być przygotowana w ramach procedury zatwierdzania kontroli imisji. Celem jest ocena wpływu zanieczyszczeń powietrza na dobra chronione ludzi, zwierzęta i rośliny oraz ekosystemy…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer news zum Thema  Immissionsprognosen

Nasz zespół

Norbert Moll

Probiotec