• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z dyrektywą ATEX

Operatorzy i inwestorzy

Ochrona przeciwwybuchowa w Europie opiera się na dyrektywie ATEX UE, która została włączona do prawa krajowego. Celem dyrektyw ATEX jest poprawa ochrony pracowników w strefach zagrożonych wybuchem. W tym celu pracodawca musi opracować koncepcję ochrony przeciwwybuchowej, która opiera się na środkach mających na celu uniknięcie atmosfery wybuchowej, źródeł zapłonu lub kontrolę wybuchów, np. poprzez ognioszczelną konstrukcję instalacji.

Usługi

 • Oceny ryzyka
 • Koncepcje ochrony przeciwwybuchowej
 • umenty dotyczące ochrony przeciwwybuchowej
 • Ignition risk ratings for non-electrical equipment based on EN ISO 80079-36
 • Wsparcie przy procedurach zgodności
 • Doradztwo i ekspertyzy dotyczące szczególnych problemów ochrony przeciwwybuchowej
 • Kontrole zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa pracy jako osoba kompetentna
 • Komputerowo wspomagane obliczenia ciśnienia wybuchu za pomocą uznanych modeli obliczeniowych (Effects, Open foam itp.)
 • Ocena szkód spowodowanych wybuchem
 • Przygotowywanie ekspertyz przez ekspertów zgodnie z § 29b BlmSchG
 • Badanie urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem przez kompetentne osoby
 • Realizacja seminariów i wewnętrznych szkoleń na temat zakładowej ochrony przeciwwybuchowej zgodnie z dyrektywą ATEX i wiele innych.
0
lat doświadczenia
0
Stworzono koncepcje ochrony przeciwwybuchowej
0
Stworzona dokumentacja ochrony przeciwwybuchowej

Zgodnie z § 6 ust. 9 rozporządzenia w sprawie substancji niebezpiecznych lub § 5 austriackich przepisów dotyczących atmosfery wybuchowej (VEXAT) należy sporządzić dokument dotyczący ochrony przeciwwybuchowej dla instalacji lub części instalacji, w której mogą powstawać niebezpieczne mieszaniny wybuchowe. Istotnymi elementami tego dokumentu są:

 • ocena ryzyka oraz
 • koncepcja ochrony przeciwwybuchowej.

Jak możemy Państwa wesprzeć w zakresie dokumentów dotyczących ochrony przeciwwybuchowej?

Już na etapie projektowania i procedury dopuszczania instalacji opracowujemy dla Państwa zoptymalizowane technicznie i ekonomicznie koncepcje ochrony przeciwwybuchowej. Oprócz możliwie najniższych kosztów inwestycyjnych w centrum uwagi jest proste posługiwanie się, łatwa obsługa i serwisowanie.

Na mocy dyrektywy 2014/34/UE ochrona przeciwwybuchowa została również jasno zdefiniowana dla urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych. Oprócz nowych urządzeń sprawdzone przez pracodawcę pod kątem przydatności muszą zostać w szczególności urządzenia już uruchomione przed końcem okresu przejściowego w dniu 30.06.2003 r.

Jakie usługi możemy Państwu zaoferować?

Możemy dostarczyć Państwu potwierdzenie przydatności do ochrony przeciwwybuchowej dla urządzeń, które są już używane. W tym celu przeprowadzamy ocenę zagrożenia zapłonem według DIN EN ISO 80079-36 i opracowujemy niezbędną dokumentację techniczną. W razie potrzeby w procesie uczestniczą jednostki notyfikowane (np. IBExU z Freibergu).

Kontrole urządzeń i instalacji przeciwwybuchowych muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowane osoby lub zatwierdzone organy kontroli (ZÜS) na zlecenie operatora. Należą tu badania przed pierwszym uruchomieniem zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa pracy (BetrSichV) (lub § 7(1) VEXAT) oraz kontrole okresowe zgodnie z § 16 BetrSichV (lub § 7(2) VEXAT).

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 6 BetrSichV należy zdefiniować terminy kontroli urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych. Powinno się to odbywać w ścisłym porozumieniu między pracodawcą a inspektorem, tak aby można było uwzględnić indywidualne warunki pracy.

Jakie usługi możemy Państwu zaoferować?

Wszystkie urządzenia i instalacje Ex, które nie podlegają obowiązkowi pozwolenia § 18 zdanie 1 nr 3–7 BetrSichV, możemy sprawdzić w Państwa imieniu. Ponadto możemy określić maksymalne odstępy czasu między przeglądami dla wszystkich urządzeń i instalacji Ex zgodnie z BetrSichV. (maksymalne odstępy czasu między kontrolami według BetrSichV mogą być w razie potrzeby dopasowywane przez inspektora w zależności od warunków eksploatacji.)

Szereg nowych ustaw, rozporządzeń, zasad technicznych i norm dotyczących ochrony przeciwwybuchowej, które weszły w życie, wymaga od operatora intensywnego zajęcia się tymi kwestiami. Jeśli chce on realizować wszystkie prawa i obowiązki zgodnie z przepisami, musi najpierw uzyskać wyczerpujące informacje na poniższe pytania:

 • Jakie nowe przepisy weszły w życie dla jakiego obszaru instalacji?
 • Jakie wynikają z tego szczegółowe konsekwencje dla wyposażenia, eksploatacji i organizacji?

Ale: wszystkie zadania, które znajdują się obok Państwa głównej działalności, wiążą się z czasem, pieniędzmi i zasobami.

Jakie zadania możemy wykonać w Państwa imieniu?

Oferujemy wewnętrzne szkolenia, podczas których nasi eksperci przekazują swoją specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony przeciwwybuchowej zgodnie z dyrektywą ATEX. Operator określa główne zagadnienia merytoryczne. Szkolenia nie są przeprowadzane w formie wykładu frontalnego, ale raczej ekspert po krótkim wprowadzeniu zachęca do ożywionej dyskusji, w której nieustannie pojawiają się nowe pytania i odpowiedzi. Gwarantuje to udzielenie odpowiedzi na wszystkie indywidualne pytania. Oprócz inżynierów zajmujących się eksploatacją i planowaniem z naszych wewnętrznych szkoleń korzystają także osoby odpowiedzialne w szczególności za bezpieczeństwo eksploatacji.

weyer spezial: Ochrona przeciwwybuchowa

W ostatnich latach wydano wiele nowych dyrektyw, ustaw, rozporządzeń i przepisów technicznych w dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej. Nowe przepisy zwiększają wymagania operacyjne i organizacyjne stawiane operatorom: są oni zobowiązani do przyjęcia znacznie większej odpowiedzialności osobistej…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Explosionsschutz

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli na terenie rozpatrywanej instalacji mogą powstawać niebezpieczne mieszaniny wybuchowe, należy ją uznać za „instalację Ex”. Występowanie niebezpiecznych mieszanin wybuchowych musi być oceniane bez uwzględnienia środków ochronnych. Oznacza to, że nawet jeśli w danym zakładzie nie określono obszarów niebezpiecznych (stref Ex) ze względu na środki ochrony (przeciwwybuchowej) (wentylacja techniczna, inertyzacja itp.), które zapobiegają tworzeniu się mieszanin wybuchowych, zakład ten jest zakładem Ex i te środki ochrony muszą być odpowiednio sprawdzone.

Przy obchodzeniu się z substancjami niebezpiecznymi należy zawsze przeprowadzić ocenę ryzyka (GBU). W rozporządzeniu o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV) nie ma mowy o „limitach de minimis”. W tym GBU można jednak stwierdzić na podstawie TRGS 510 „Magazynowanie substancji niebezpiecznych w przenośnych pojemnikach”, że w zależności od klasyfikacji substancji niebezpiecznej (zwroty H) nie są konieczne żadne specjalne środki ochronne, które wykraczają poza ogólne wymagania dotyczące magazynu substancji niebezpiecznych. Dotyczy to np. skrajnie łatwopalnych cieczy (H224) w ilości ≤ 10 kg. W przypadku ≤ 200 kg wystarczające są nawet rozszerzone wymagania dla magazynu substancji niebezpiecznych. W przypadku > 200 kg należy jednak zastosować specjalne środki ochronne (ochrona przeciwwybuchowa).

Tak, zgodnie z §14 (2) GefStoffV pracownicy muszą zostać ustnie poinformowani o wszystkich występujących zagrożeniach i odpowiednich środkach ochronnych, dotyczy to również zagrożeń związanych z eksplozjami. Instruktaż może odbywać się w ramach instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena ryzyka dla zagrożeń związanych z wybuchami musi być przedstawiona w dokumencie dotyczącym ochrony przeciwwybuchowej. Wszystkie oceny ryzyka muszą być poddawane regularnym przeglądom zgodnie z §6 (10) GefStoffV i niezwłocznie aktualizowane w przypadku istotnych zmian.

W przypadku instalacji, w których może wystąpić niebezpieczna atmosfera wybuchowa, minimalne odstępy pomiędzy przeglądami są określone w Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (BetrSichV) załącznik 2 sekcja 3 nr 5. Niniejsze BetrSichV obowiązuje od 2015 r. W przypadku instalacji, które zostały uruchomione przed 1 czerwca 2012 r., obowiązywał okres przejściowy do 1 czerwca 2018 r., do tego czasu instalacje te musiały być poddawane regularnym kontrolom. W przypadku niebezpiecznych mieszanin wybuchowych częstotliwość przeglądów należy określić w GBU, odsyłacz do częstotliwości przeglądów w BetrSichV nie ma zastosowania, chociaż są one ogólnie przydatne jako wartość odniesienia.

Nie, dokumentem dotyczącym ochrony przeciwwybuchowej jest ocena ryzyka (GBU) zgodnie z §6(9) GefStoffV i uwzględnia tylko zagrożenia związane z eksplozjami. GBU zgodnie z §3 BetrSichV uwzględnia wszystkie zagrożenia, które mogą wystąpić podczas użytkowania sprzętu roboczego i dlatego obejmuje również inne zagrożenia. Można jednak odnieść się do dokumentu dotyczącego ochrony przeciwwybuchowej dla pozycji „Zagrożenia wybuchem”.

Nie, nie ma obowiązku graficznego przedstawiania w planie stref Ex zidentyfikowanych w dokumencie dotyczącym ochrony przeciwwybuchowej. Jest to jednak bardzo pomocny sposób na przejrzyste i natychmiastowe wyświetlenie stref Ex, co ułatwia ich wdrożenie do procesu operacyjnego.

W zasadzie to od pracodawcy zależy, jak chce to zorganizować. Również w tym przypadku nie ma żadnych specyfikacji. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, może być bardziej zrozumiałe uwzględnienie części terenu w częściowym dokumencie dotyczącym ochrony przeciwwybuchowej i sporządzenie dokumentu nadrzędnego dla wszystkich dokumentów częściowych, w którym zostaną określone środki i podstawowe zasady obowiązujące dla wszystkich.

Jeżeli do monitorowania środków ochrony przeciwwybuchowej stosowana jest technika pomiarowa i kontrolna, to musi być ona przeprowadzona zgodnie z TRGS 725. TRGS 725 zastępuje tym samym dotychczasową klasyfikację technologii EMSR zgodnie z VDI 2180 część 6.

Nasz zespół

Zdjęcie pracownika Anna Schöllhorn z horst weyer und partner gmbh

Anna Schöllhorn

horst weyer und partner
Zdjęcie pracownika Franz Josef Kipshagen z horst weyer und partner gmbh

Franz-Josef Kipshagen

horst weyer und partner
Zdjęcie Peter Noeldeke z horst weyer und partner gmbh

Peter Nöldeke

horst weyer und partner
Zdjęcie Ralfa Schiffla z horst weyer und partner gmbh

Ralf Schiffel

horst weyer und partner
Zdjęcie Reinhardt Felleitner z As-U Gamerith-Weyer GmbH

Reinhard Felleitner

As-U Gamerith-Weyer
Zdjęcie pracownika Tobias Brandes z weyer IngenieurPartner GmbH

Tobias Brandes

weyer IngenieurPartner