• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Prognoza imisji zanieczyszczeń powietrza

Operatorzy i inwestorzy

Jeżeli można spodziewać się zanieczyszczenia powietrza z nowej lub planowanej instalacji w odpowiednim zakresie, instrukcje techniczne dotyczące kontroli jakości powietrza (TA Luft 2002 i zmienione TA Luft 2021) wymagają prognozy imisji zanieczyszczeń powietrza. Obliczenie rozprzestrzeniania się służy do prognozowania przewidywanej sytuacji zanieczyszczenia powietrza. Przy pomocy takiej prognozy można ocenić wpływ zanieczyszczeń powietrza na chronione dobra ludzi, zwierzęta i rośliny, a także na ekosystemy.

Prognozę imisji przedkłada się właściwym organom jako jedną z głównych ekspertyz wniosku o pozwolenie. Zanieczyszczenia powietrza emitowane przez instalację są uwzględniane w ramach prognozy emisji, tak aby można było złożyć prawnie wiarygodne oświadczenie o kwalifikowalności instalacji do uzyskania pozwolenia.

W tym celu nasz zespół ekspertów oblicza spodziewaną imisję zanieczyszczeń powietrza przy użyciu zgodnych z TA Luft modeli referencyjnych AUSTAL2000 (dla TA Luft 2002) i AUSTAL (dla nowego TA Luft 2021). Są one następnie testowane w oparciu o wartości imisji TA Luft 2002 lub 2021 lub, jeśli jest to wymagane, w oparciu o inne uznane wartości szacunkowe. Ponadto przy użyciu modelu AUSTAL2000N obliczamy oczekiwane uwolnienie azotu i kwasu (depozycja) jako podstawę do oceny w zakresie oceny zgodności z dyrektywą siedliskową (flora, fauna, siedlisko).

Usługi

 • Przegląd konieczności wyznaczania parametrów zgodnie z TA Luft 2002 / zmienionym TA Luft 2021
 • Prognoza emisji zanieczyszczeń powietrza zgodnie z aktualnym TA Luft 2002/zmienionym TA Luft 2021 włącznie. w tym ocena wychwytywanych i rozproszonych źródeł emisji
 • Prognoza imisji pyłu z obliczeniami dyspersji dla towarów pylistych (przeładunek, magazynowanie i ruch pojazdów)
 • Obliczanie wysokości komina zgodnie z aktualnymi (2002) i zmienionymi TA Luft (2021) oraz innymi obowiązującymi przepisami (np. VDI 3781 arkusz 4)
 • Badanie przypadku specjalnego zgodnie z TA Luft 2002 / zmienionym TA Luft 2021
 • Obliczanie depozycji azotu i kwasu (zgodność z dyrektywą siedliskową)

Państwa korzyści

 • Minimalizacja ryzyka związanego z planowaniem dzięki naszemu 30-letniemu doświadczeniu eksperckiemu w zakresie procedur uzyskiwania pozwoleń i planowania
 • Przygotowanie i koordynacja ram badawczych dla prognozy imisji z wyczuciem dla konkretnego projektu
 • Podstawa szczegółowej oceny depozycji azotu i kwasów związanych z instalacją
 • Oszczędność czasu i kosztów dzięki kompetentnemu doradztwu w zakresie poszczególnych projektów
weyer spezial: Prognoza imisji

Podczas planowania nowych obiektów przemysłowych i handlowych, z których mogą być emitowane zanieczyszczenia powietrza, w wielu przypadkach prognoza emisji zanieczyszczeń powietrza musi być przygotowana w ramach procedury zatwierdzania kontroli imisji. Celem jest ocena wpływu zanieczyszczeń powietrza na dobra chronione ludzi, zwierzęta i rośliny oraz ekosystemy…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer news zum Thema Immissionsprognosen

Nasz zespół

Platzhalte Mitarbeiterfotos

Dr. Vera Linke-Wienemann

PROBIOTEC