• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Sprawozdanie o stanie wyjściowym (AZB) gleby i wód gruntowych

Projektanci i producenci

Sprawozdanie o stanie wyjściowym (AZB) opisuje stan gleby i wód gruntowych w przypadku stosowania, produkcji lub uwalniania w instalacji niektórych niebezpiecznych substancji i w przypadku późniejszego wycofania instalacji IED służy w połączeniu ze sprawozdaniem o stanie końcowym (EZB) jako punkt odniesienia dla obowiązku powrotu zgodnie z § 5 (4) BImSchG.

Grupa weyer sprawdza wymagania dotyczące przygotowania sprawozdania o stanie wyjściowym (AZB), przygotowuje dla Państwa ten raport, koordynuje wszystkie niezbędne działania i prowadzi koordynację z właściwym organem wydającym licencje.

Potencjalny obowiązek opracowania AZB wynika z § 10 (1a) BImSchG. Regulacja ta dotyczy wszystkich instalacji, które są oznaczone w załącznikach od 1 do 4 BImSchV symbolem E jako instalacja IED. Wyłączone są typowe instalacje utylizacji odpadów, ponieważ odpady nie są uważane za substancje niebezpieczne. Wnioskodawców obowiązują następujące terminy:

  • Nowe instalacje: od wejścia w życie nowej wersji BImSchG 2.05.2013 r.
  • Instalacje istniejące: w przypadku pierwszej istotnej zmiany po dniu 7.01.2014 r.dla całej instalacji, niezależnie od tego, czy wnioskowana zmiana dotyczy zastosowania, produkcji lub uwalniania istotnych substancji niebezpiecznych.
  • Okres przejściowy: instalacje, które nie są objęte dyrektywą IPPC (dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli), od 7.07.2015 r.
Kontrola istotności

Grupa weyer bada na podstawie uznanych wytycznych, czy i w jakim stopniu kryteria są spełnione w miejscu lokalizacji instalacji lub poprzez eksploatację instalacji, które wymagają sporządzenia sprawozdania o stanie wyjściowym (AZB).

Wynik tego badania określa, czy konieczne jest sprawozdanie o stanie wyjściowym.

Koordynacja z organem zatwierdzającym i przygotowanie sprawozdania o stanie wyjściowym

Pierwszy krok pokazuje, czy należy utworzyć AZB i dla jakich substancji. W drugim kroku określa się koncepcję badania – w koordynacji z organem zatwierdzającym.

Usługi

  • Koordynacja wszystkich niezbędnych dokumentów z klientem i właściwymi organami zatwierdzającymi
  • Wykonanie schematu badań dla substancji i mieszanin substancji zgodnie z pomocą roboczą do sprawozdania o stanie wyjściowym (AZB)
  • Dokumentacja badania uwzględniająca wzór podziału dla AZB
  • Definicja koncepcji badania
  • Przygotowanie sprawozdania o stanie wyjściowym (AZB): z praktyki planowania wiemy, że tylko ścisła koordynacja pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami skutkuje spójnymi i wiarygodnymi wnioskami. Dlatego też zapewniamy Państwu doświadczonego technicznie koordynatora grupy weyer, który będzie towarzyszył w planowaniu. Dlatego też zapewniamy Państwu doświadczonego technicznie koordynatora grupy weyer, który będzie towarzyszył w planowaniu.
weyer spezial: Sprawozdanie o stanie wyjściowym (AZB) gleby i wód gruntowych

Wraz z wdrożeniem europejskiej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) operatorzy niektórych instalacji przemysłowych (tzw. instalacji IED) stają w obliczu nowych wymogów w zakresie procedury wydawania zezwoleń i ich funkcjonowania. Zgodnie z §5(4)BImSchG, gdy instalacja IED jest wyłączona, jeśli eksploatacja instalacji doprowadziła do znacznego zanieczyszczenia gleby lub wód gruntowych, miejsce instalacji musi zostać przywrócone do poprzedniego stanu…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema AZB für Boden und Grundwasser

Nasz zespół

Foto von Bernd Bongers der PROBIOTEC GmbH

Bernd Bongers

PROBIOTEC