• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

As-U Gamerith-Weyer GmbH

Chcą Państwo zbudować nową instalację i potrzebują Państwo pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej? Potrzebują Państwo pomocy w przeprowadzeniu inspekcji urządzeń eksploatacyjnych § 82b? Procedury, instalacje i zdarzenia w Państwa firmie powinny być systematycznie sprawdzane z punktu widzenia bezpieczeństwa? Chcą Państwo mieć pewność, że Państwa sprzęt spełnia wymagania zgodności CE? Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące weryfikacji przydatności starych urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem lub systematycznych analiz ryzyka dla Państwa specjalnych wymagań. Zapraszamy do kontaktu z nami, spółką As-U Gamerith-Weyer GmbH!

Zgodnie z naszą maksymą „Tylko bezpieczne instalacje techniczne są instalacjami produktywnymi” wraz z naszymi klientami opracowujemy odpowiednie środki zapewniające bezpieczną i efektywną eksploatację instalacji produkcyjnych.

Doświadczenie firmy As-U Gamerith-Weyer GmbH wynika m.in. z wieloletniej pracy nad zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem instalacji, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwwybuchowej, bezpieczeństwa pracy oraz pozwoleń urzędowych oraz ich wdrożenie do praktyki technicznej i operacyjnej. Nasze mocne strony opierają się na kompleksowym uwzględnieniu bezpieczeństwa w Państwa firmie.

Usługi As-U Gamerith-Weyer GmbH

w zakresie bezpieczeństwa instalacji

Zgodnie z dyrektywą 2012/18/UE (Seveso III), wdrożoną w austriackim prawie działalności gospodarczej (GewO 1994) i w rozporządzeniu w sprawie wypadków przemysłowych (IUV 2015), przedsiębiorstwa, które przekraczają pewne określone progi ilościowe przy stosowaniu substancji niebezpiecznych, muszą opracować koncepcję bezpieczeństwa, a w przypadku przekroczenia górnego progu – raport bezpieczeństwa. Odnosi się to zarówno do nowej budowy, czyli planowania instalacji, jak i do zmian lub optymalizacji instalacji. W ramach § 82b należy również sprawdzić, czy dana instalacja podlega tym przepisom. Raporty bezpieczeństwa należy aktualizować co 5 lat. Ze względu na nową wersję dyrektywy Seveso III od 2015 r. należy uwzględnić dostosowanie sekcji 8a GewO, a w szczególności załącznika 5 w celu włączenia GHS do klasyfikacji substancji niebezpiecznych. Może to zmienić znaczenie prawa o wypadkach przemysłowych dla Państwa instalacji.
Chętnie wesprzemy Państwa w przygotowaniu lub aktualizacji pełnego raportu bezpieczeństwa, łącznie ze spełnieniem stawianych przed nim wymagań, takich jak identyfikacja zagrożeń, ocena środków konstrukcyjnych, technicznych i organizacyjnych służących zapobieganiu poważnym wypadkom, doradztwo w zakresie opracowania dalszych środków bezpieczeństwa aż do przygotowania i integracji wewnętrznego planu awaryjnego lub niezbędnych ocen wpływu.

Przeprowadzanie analiz ryzyka jest obecnie najwyższym poziomem techniki podczas planowania nowych instalacji przemysłowych lub modyfikacji istniejących. Oprócz wymogów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji instalacji oraz ochrony ludzi i środowiska również ryzyko ekonomiczne związane z awarią produkcji lub zniszczeniem komponentów instalacji stanowi wymóg systematycznej analizy ryzyka. Do oceny takich zagrożeń i opracowania środków zaradczych doskonale nadaje się metodyczne podejście analizy HAZOP. Oprócz metody HAZOP, znanej również PAAG, istnieją inne metody, takie jak analiza drzewa błędów lub listy kontrolne, które można wykorzystać do analizy zagrożeń, aby następnie użyć innych narzędzi, np. wykresów ryzyka, do oceny ryzyka. Ważne jest, aby wybrać najlepszą możliwą metodę dla każdego projektu. Pozwoli to zaoszczędzić czas i koszty, a mimo to osiągnąć najlepszy wynik. Nasza oferta zewnętrznej moderacji i wsparcia podczas procesu wdrażania zapewnia Państwu korzyści w postaci niezależnego i obiektywnego uwzględnienia Państwa ryzyka, w oparciu o regulacje prawne, takie jak rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa maszyn 2010 (MSV 2010) lub rozporządzenie w sprawie wypadków przemysłowych (IUV 2015), z uwzględnieniem innych odpowiednich norm, takich jak EN ISO 12100, EN IEC 61511, EN ISO 13849 i innych specyficznych dla branży zasad.

Poważne wydarzenia w ostatnim czasie, również w Europie, potwierdzają, że zagrożenie wybuchem zawsze stanowi poważne ryzyko dla zakładu.

Na podstawie dyrektywy UE 1992/92/WE (dyrektywa ATEX, wprowadzona do prawa austriackiego jako rozporządzenie w sprawie atmosfer wybuchowych (VEXAT)) obowiązują minimalne przepisy regulujące postępowanie z płynami, gazami lub pyłami łatwopalnymi w celu ochrony pracowników przed wybuchem. Skutkuje to wymogiem stworzenia dokumentu dotyczącego ochrony przeciwwybuchowej, w którym należy zidentyfikować zagrożenie wybuchem i przedstawić odpowiednie środki zaradcze. W razie potrzeby należy określić i starannie dokumentować strefy EX oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne.
Wspieramy Państwa przy opracowywaniu koncepcji ochrony przeciwwybuchowej i przygotowywaniu dokumentów dotyczących ochrony przeciwwybuchowej według VEXAT, również dla kompleksowych instalacji technologicznych.

Austriackie prawo ochrony pracowników obejmuje również wymogi ochrony przed zagrożeniami wynikającymi ze zdarzeń pożarowych. Pożary są również odpowiedzialne za dużą część szkód operacyjnych i utratę produkcji. W trakcie budowy nowych, przebudowy lub rozbudowy instalacji procesowych należy zatem uwzględnić spójne i całościowe planowanie ochrony przeciwpożarowej. Oprócz środków konstrukcyjnych i technicznych obejmuje to również organizacyjne środki zapobiegawcze i obronne. Oprócz austriackich Wytycznych Technicznych dotyczących Prewencyjnej Ochrony Przeciwpożarowej (TRvB) należy uwzględnić również inne przepisy, takie jak przepisy elektrotechniczne lub przepisy dotyczące przechowywania gazów lub cieczy palnych.

Stosowanie chemikaliów w zakładzie może prowadzić do zagrożeń dla pracowników i środowiska. Bezpieczne obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi jest zatem warunkiem koniecznym do zgodnego z prawem działania i zależy między innymi od klasyfikacji substancji niebezpiecznych, właściwego magazynowania i oznakowania chemikaliów, opakowań gazów sprężonych lub cieczy palnych, a nawet od instrukcji dla pracowników.

Chętnie udzielimy Państwu wsparcia w kwestiach dotyczących prawidłowego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi i ich składowania w zakresie zgodnego z prawem i zorientowanego na cel zarządzania operacyjnego.

Prawo dotyczące środków trwałych

W ramach zezwolenia na środki trwałe zgodnie z GewO 1994 właściwy organ sprawdza, czy planowany środek trwały będzie zgodny z celami ochrony prawnej. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu możemy zidentyfikować te cele ochrony już na wczesnym etapie wniosku o zezwolenie i włączyć niezbędne środki w przygotowanie projektu. W ten sposób można sprawnie i bezkonfliktowo przyspieszyć procedury zatwierdzania, a także szybko zatwierdzić środek trwały. Chętnie przygotujemy dokumenty związane z zezwoleniem dla Państwa projektów inwestycyjnych.

Zmiany środków, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia, mogą dotyczyć zarówno typu, jak i wyposażenia, np. przebudowa, rozbudowa środka, przeniesienie obszarów operacyjnych lub zakup nowych maszyn czy też zmiana godzin pracy. Mamy doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów do zatwierdzenia, jak również w kontaktach z urzędami i ich ekspertami, a także chętnie pomożemy w wyborze odpowiedniego wniosku.

Zmiany wymagające dopuszczenia

W przypadku istotnej zmiany środka ustawodawca wymaga powiadomienia o dokonanych zmianach zgodnie z § 81 austriackiego prawa działalności gospodarczej. Zasadniczo stosuje się te same wymogi i przepisy proceduralne dotyczące dopuszczenia co w przypadku dopuszczenia wstępnego.

Zmiany podlegające zgłoszeniu
Jeśli zmiany nie zwiększają lub nie zmieniają imisji w odniesieniu do sąsiadów, można również przeprowadzić procedurę zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia nie jest już wymagane zaangażowanie sąsiedztwa, a termin na podjęcie decyzji przez organ władzy zostaje skrócony z sześciu do zaledwie dwóch miesięcy.

Zwolnienie z obowiązku uzyskania dopuszczenia

Projekty, które nie mogą mieć negatywnego wpływu na sąsiedztwo (neutralność emisji zgodnie z § 81(2) zd. 9 lub wymiana maszyn zgodnie z § 81 (2) zd. 5), są zwolnione z obowiązku uzyskania od czasu nowelizacji prawa działalności gospodarczej z 2019 r. Niemniej jednak wskazane jest skontaktowanie się w tym zakresie z organem udzielającym dopuszczenia.

Powtarzające się kontrole wszystkich środków trwałych należy przeprowadzać co 5 lat zgodnie z prawem działalności gospodarczej. Nakłada to na właściciela zakładu obowiązek zapewnienia zgodności prawnej jego środków w regularnych odstępach czasu. W odróżnieniu od środków zatwierdzonych zgodnie z prawem ochrony środowiska użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy środek nadal spełnia wymogi zawarte w zawiadomieniach o zatwierdzeniu środka zgodnie z prawem działalności gospodarczej oraz warunki w nich określone, jak również wszystkie inne przepisy działalności gospodarczej (np. VbF, rozporządzenie w sprawie instalacji chłodniczych itp.). Należy również zwrócić szczególną uwagę na to, czy dopuszczona instalacja podlega przepisom sekcji 8a prawa działalności gospodarczej z 1994 r. dotyczącej kontroli niebezpieczeństw w razie poważnych wypadków.

Chętnie wesprzemy Państwa w przeprowadzaniu inspekcji instalacji i wszystkich związanych z nimi zadań.

Zgodnie z dyrektywą 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) zakłady prowadzące działalność przemysłową powodującą zanieczyszczenia środowiska, wymienione w rozdziałach II–VI, muszą spełniać szczególne wymogi dotyczące emisji. Należy przyjąć zintegrowane podejście, które powinno osiągnąć wysoki poziom ochrony środowiska jako całości. Dla niektórych rodzajów instalacji (np. produkcja masy celulozowej, produkcja żelaza i stali, garbarnie, przemysł szklarski, przemysł cementowy) dostępne są już wiążące wnioski dotyczące BAT.

Certyfikacja CE i dokumentacja techniczna

Wprowadzanie do obrotu produktów, które podlegają europejskiej dyrektywie w sprawie zgodności, nie jest dozwolone na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez ważnego oznakowania CE zgodnie z rozporządzeniem UE 765/2008 i może mieć wpływ zarówno na producentów, jak i na operatorów. § 71 ust. 1 prawa działalności gospodarczej (GewO) z 1994 r. stanowi, że maszyny, urządzenia i wyposażenie mogą być wprowadzane do obrotu tylko wtedy, gdy dostępna jest deklaracja zgodności. Szczególnie w firmach, w których istotną rolę pełni jednocześnie producent i użytkownik, sensowne jest przeprowadzenie certyfikacji CE z uwzględnieniem MSV 2010 i austriackiej ustawy o ochronie pracowników (ASchG). Certyfikacja CE obejmuje m.in. ocenę ryzyka i zagrożenia, instrukcję obsługi całej instalacji, podpisaną deklarację zgodności WE oraz, w razie potrzeby, dokumenty dotyczące ochrony przeciwwybuchowej i instrukcje pracy. Ponieważ jest to zazwyczaj bardzo złożone zadanie w większych systemach i zakładach produkcyjnych, oferujemy wsparcie zewnętrzne i obiektywną pomoc w celu szybkiego i zgodnego z prawem przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów i etapów procesu.

Wraz z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE zmieniono wymogi dotyczące dokumentacji technicznej, w tym jasne specyfikacje dotyczące treści i struktury dokumentów. Niemniej jednak przy tworzeniu dokumentacji technicznej należy przestrzegać innych przepisów i norm. Podstawowe normy to EN ISO 82079, która dotyczy przygotowania instrukcji, oraz VDI 4500, która odnosi się do zakresu i treści.
Ogólne pojęcie dokumentacji technicznej obejmuje wiele typów dokumentów, które są wymagane w przedsiębiorstwie w różnych działach, ale także na interfejsach między poszczególnymi działami przedsiębiorstwa, a przede wszystkim na interfejsie do użytkownika końcowego lub klienta. Należy zauważyć, że w zależności od rodzaju dokumentacji na jej zawartość nakładane są różne wymagania.
Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia w tym zakresie, aby skutecznie generować nowe dokumenty lub dokonać przeglądu istniejących przy zachowaniu zgodności z przepisami prawnymi i normami. Zewnętrzne wsparcie pozwala uniknąć „wąskich gardeł” przepustowości wśród pracowników. Mogą nam Państwu zaufać przy wyborze specjalnie wymaganej treści Państwa dokumentacji.

Bezpieczeństwo pracy

Najważniejsze podstawowe wymagania w zakresie ochrony pracowników w przedsiębiorstwach produkcyjnych i wytwórczych wynikają z ustawy o ochronie pracowników (AschG), rozporządzenia o sprzęcie roboczym (AM-VO), rozporządzenia o miejscach pracy (ASt-VO), ale także rozporządzenia o bezpieczeństwie maszyn (MSV 2010). Ich wdrożenie wymaga analizy i ewaluacji możliwych zagrożeń oraz wdrożenia środków mających na celu ich uniknięcie. Konieczne jest zatem sprawdzenie, jakie środki (konstrukcyjne, techniczne, organizacyjne) są niezbędne do zapewnienia, że bezpieczeństwo i zdrowie pracowników nie jest zagrożone. Nie należy jednak zapominać, że chodzi tu nie tylko o komfort fizyczny, ale i psychiczny. Wdrożenie tych wymagań jest zadaniem kierownictwa, a my chętnie wesprzemy Państwa naszym doświadczeniem.

Dla ochrony ludzi i środowiska naturalnego istotne są nie tylko wymagania techniczne dotyczące miejsc pracy i sprzętu roboczego, ale także właściwe obchodzenie się z nimi. W tym celu pracownicy potrzebują odpowiednich instrukcji i szkoleń.

Do specyficznego dla firmy i zgodnego z prawem przygotowania niezbędnych dokumentów mamy do dyspozycji narzędzia, które umożliwiają szybkie i kompletne wdrożenie. W związku z tym możemy również zaoferować Państwu szkolenie Państwa pracowników przez nas jako zewnętrznych moderatorów w celu spełnienia wymogów regularnie powtarzanych instruktaży.

Składowanie niebezpiecznych chemikaliów może podlegać szczególnym wymogom prawnym, np. rozporządzeniu w sprawie płynów łatwopalnych (VbF) lub rozporządzeniu w sprawie składowania opakowań aerozoli (APLV 2018). Chętnie pomożemy Państwu w przygotowaniu koncepcji składowania z uwzględnieniem odpowiednich przepisów, np. TRGS 510 (składowanie substancji niebezpiecznych w pojemnikach transportowych). Zaprojektujemy miejsca składowania substancji niebezpiecznych i określimy niezbędne środki bezpieczeństwa.

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy zostało ostatnio uregulowane przez ISO 45001 i dotyczy systematycznego zapobiegania wypadkom przy pracy. W oparciu o tę metodologię i przy ścisłym przestrzeganiu norm EN ISO 9001 i EN ISO 14001 można opracować zintegrowany system zarządzania, który łączy w sobie wszystkie aspekty zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem. Chętnie wesprzemy Państwa w opracowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem specjalnie dostosowanego do Państwa firmy.

Kontakt

As-U Gamerith-Weyer GmbH
Industriestraße 19
4840 Vöcklabruck
Austria

Telefon: +43 (0) 76 72 309 310 11
Faks: +43 (0) 76 72 309 310 15
E-mail: office.asu@weyer-gruppe.com
  Przeczytałem politykę prywatności i zgadzam się na nią.

  [borlabs-cookie id=”recaptcha” type=”content-blocker”]…zablokuj to…[/borlabs-cookie]

  As-U Gamerith-Weyer GmbH w liczbach

  0
  pracowników
  200
  projektów
  0
  lat doświadczenia

  Nasz zespół

  Zdjęcie autorstwa Dr. Gernoth Gamerith z As-U Gamerith-Weyer GmbH

  Dr. Gernot Gamerith

  Dyrektor Zarządzający
  Zdjęcie pracownika Klaus Weyer z Horst Weyer und Partner gmbh

  Klaus Weyer

  Dyrektor Zarządzający
  Zdjęcie autorstwa dr Caroline Gamerith z As-U Gamerith-Weyer GmbH

  Dr. Caroline Gamerith

  Autoryzowany sygnatariusz
  Zdjęcie Helga Gamerith z As-U Gamerith-Weyer GmbH

  Helga Gamerith

  Partner

  Główna siedziba As-U Gamerith-Weyer GmbH

  Navigationsaddress: Industriestraße 19, 4840 Vöcklabruck, Austria