• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

krajowy system handlu uprawnieniami do emisji

Operatorzy i inwestorzy

Od 01.01.2021 r. Niemcy wprowadzą krajowy system handlu uprawnieniami do emisji (nEHS). Obejmuje to emisje gazów cieplarnianych z procesów spalania, które nie są objęte Europejskim Systemem Handlu Emisjami. Aby to osiągnąć, dystrybutor paliw musi zakupić jeden certyfikat emisji za każdą tonę dwutlenku węgla (CO2) wyemitowaną przez jego paliwa i zwrócić go do niemieckiego urzędu ds. handlu emisjami (DEHSt) w celu uzyskania rekompensaty. Celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w handlu, w przemyśle nieenergochłonnym, w sektorze prywatnym (ogrzewanie budynków) oraz w transporcie w sposób bezpieczny, zrównoważony i efektywny pod względem kosztów.

Krajowy handel emisjami opiera się na ustawie o handlu emisjami paliw (BEHG), która została uchwalona 15 listopada 2019 r. i jest powiązana z ustawą o podatku energetycznym pod względem zakresu stosowania. Dla praktycznego zastosowania istnieją odpowiednie rozporządzenia oraz dokumenty DEHSt. Istotnymi przepisami są:

 • Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji paliw (SESTA)
 • Ustawa o podatku energetycznym (EnergieStG)
 • Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości za rok 2022 (EBeV2022)
 • Rozporządzenie w sprawie handlu uprawnieniami do emisji paliw (FETO)
 • Dokumenty DEHSt

Lista ta ma na celu jedynie wstępne zapoznanie się z odpowiednimi przepisami. Nie jest on ani kompletny, ani wymienione regulacje nie są wystarczające, aby zapewnić kompleksowy przegląd krajowego handlu emisjami.

Na dystrybutorów paliw wymienionych w załączniku 1 SESTA ma wpływ możliwość stosowania krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Klasyfikacja jako paliwo opiera się na § 1 ust. 2 i 3 EnergieStG i zasadniczo obejmuje:

 • Oleje i tłuszcze roślinne
 • Węgiel kamienny i brunatny
 • Coke
 • Smoła, bitum, asfalt
 • Ropa naftowa i produkty z ropy naftowej, w tym benzyna, olej napędowy, olej opałowy
 • Gaz ziemny
 • Węglowodory acykliczne i cykliczne
 • Metanol
 • Środki smarne i dodatki
 • Organiczne produkty chemiczne
 • Biodiesel i mieszanki biodiesla
 • Drewno opałowe
 • Węgiel drzewny
 • Inne materiały wykorzystywane jako paliwo (np. odpady komunalne)

Biomasa i frakcje biomasy mogą również podlegać wymogom sprawozdawczości, nawet jeśli nie prowadzą one do powstania zobowiązania offsetowego w rozumieniu obowiązku umorzenia uprawnień do emisji pod pewnymi warunkami. W latach 2021 i 2022 stosuje się wyłączenia w celu uproszczenia. Zgodnie z nimi zakres zastosowania jest ograniczony do paliw, olejów napędowych, olejów opałowych, gazu ziemnego i gazu płynnego. Obowiązek handlu uprawnieniami do emisji następuje po wprowadzeniu paliw na rynek. Decydujące znaczenie mają przy tym przepisy dotyczące powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od energii, niezależnie od tego, czy następują procedury zwolnieniaz podatku na podstawie § 37 ust. 2 nr 3 lub 4. W szczególności przedsiębiorstwa i osoby, które teoretycznie podlegały w przeszłości opodatkowaniu, ale które w rzeczywistości omijały ten obowiązek poprzez stosowanie przepisów zwalniających, muszą zadbać o złożenie niezbędnych wniosków w ramach krajowego handlu uprawnieniami do emisji. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw przemysłowych, które rozprowadzają paliwo do filii lub innych przedsiębiorstw na terenie zakładu, a także przedsiębiorstw z branży nieruchomości, które zaopatrują najemców w gaz ziemny. W celu sprawdzenia warunków wstępnych dla obowiązku handlu emisjami w oparciu o ustawę o podatku energetycznym, weyer gruppe wraz z BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oferuje przeprowadzenie szybkiej kontroli.

Dystrybutorzy paliw podlegający handlowi uprawnieniami do emisji muszą co roku rejestrować, raportować i kompensować emisje gazów cieplarnianych:

 • Dystrybutor opisuje rejestrowanie emisji gazów cieplarnianych w planie monitorowania, który jest następnie sprawdzany i zatwierdzany przez niemiecki urząd ds. handlu uprawnieniami do emisji w Federalnej Agencji Ochrony Środowiska (DEHSt). Musi on być stale dostosowywany w przypadku zmian operacyjnych, a zmiany muszą być przedkładane DEHSt do zatwierdzenia.
 • Na podstawie tego planu monitorowania, dystrybutor przygotowuje roczne sprawozdanie na temat wielkości emisji za poprzedni rok do dnia 31 lipca. Musi to zostać zweryfikowane przez akredytowany organ, a następnie przedłożone przez dystrybutora do DEHSt.
 • Dystrybutor musi ostatecznie zrekompensować emisje gazów cieplarnianych udokumentowane w sprawozdaniu na temat wielkości emisji poprzez zwrot uprawnień do emisji do krajowego rejestru handlu uprawnieniami do emisji do dnia 30 września następnego roku. Jeśli dystrybutor nie dotrzyma tego terminu, zostanie ukarany grzywną za każde brakujące uprawnienie do emisji.

W latach 2021 i 2022 w celu uproszczenia stosuje się różne zwolnienia. Po pierwsze, krajowy handel emisjami dotyczy tylko standardowych paliw gazowych i ciekłych; po drugie, plan monitorowania nie musi być przedstawiany DEHSt do przeglądu, a sprawozdanie dotyczące emisji nie musi być weryfikowane przez akredytowany organ. Należy jednak zauważyć, że niezależnie od tych ułatwień raporty emisji muszą być poprawne pod względem merytorycznym, a obowiązek kompensacji emisji gazów cieplarnianych pozostaje w mocy. Sporządzenie nieprawidłowego raportu na temat emisji może być karane jako wykroczenie administracyjne grzywną w wysokości do 500.000 EUR. Kara za niewystarczającą kompensację emisji gazów cieplarnianych jest bardziej dotkliwa. W latach 2021-2026 jest to dwukrotność ceny uprawnienia do emisji za każde brakujące uprawnienie do emisji. Niezależnie od tego dystrybutor musi nadal zwracać odpowiednią liczbę świadectw emisji w celu uzyskania rekompensaty.

Dystrybutorzy wymagają certyfikatów emisji, aby zrównoważyć emisję gazów cieplarnianych. Mogą one być nabywane przez dystrybutorów od DEHSt, handlowców lub innych podmiotów w latach 2021-2025. Te uprawnienia do emisji muszą być umarzane każdego roku w ramach krajowego rejestru handlu uprawnieniami do emisji.

Zgodnie z §2 ust. 1 SESTA, certyfikaty będą sprzedawane po stałej cenie w latach 2021-2025. Cena jednego uprawnienia do emisji wynosi

 • 2021: 25 EUR
 • 2022: 30 EUR
 • 2023: 35 EUR
 • 2024: 45 EUR
 • 2025: 55 EUR

Uprawnienia do emisji z lat 2021-2025 mogą być wykorzystane wyłącznie do kompensacji emisji gazów cieplarnianych z danego roku. Uprawnienia do emisji na rok 2021 mogą być zakupione w zasadzie tylko w 2021 roku. Aby umożliwić dystrybutorowi lepsze planowanie, do 10 proc. uprawnień do emisji zakupionych w 2021 r. może zostać zakupionych w późniejszym terminie do 30 września 2022 r. Podstawą do zastosowania zasady 10% jest stan konta uprawnień do emisji na rok 2021 na dzień 31.12.2021 r. To samo dotyczy lat 2022 – 2025. Na rok 2026 ustalono korytarz cenowy w wysokości 55-65 EUR za uprawnienie do emisji. Począwszy od 2027 r. przewiduje się swobodne ustalanie cen, ewentualnie z wcześniej określonym korytarzem cenowym.

System Zarządzania Formularzami (FMS) jest aplikacją internetową DEHSt, która jest używana do tworzenia formularzy.

 • Plany monitorowania
 • Raporty dotyczące emisji

służy. System FMS służy do przekazywania weryfikatorowi do przeglądu sprawozdań dotyczących emisji przygotowanych przez wprowadzającego do obrotu lub jego usługodawcę. Korzystanie z FMS jest obowiązkowe zgodnie z §17 ust. 1 SESTA. Z pomocą FMS przygotowywane są również wnioski o europejski handel emisjami.

Wirtualna poczta (VPS)to specjalny program poczty elektronicznej służący do bezpiecznej komunikacji w ramach handlu emisjami. Korzystanie z VPS jest obowiązkowe zgodnie z §17 ust. 1 SESTA. Wirtualny mailroom służy do wysyłania

 • wszystkich sprawozdań wygenerowanych w systemie FMS między dystrybutorem, weryfikatorem i DEHSt,
 • przekazywanie powiadomień i zezwoleń z DEHSt do dystrybutora,
 • przekazywanie informacji i dokumentów związanych z krajowym rejestrem handlu uprawnieniami do emisji
 • Dalsza komunikacja między dystrybutorem a DEHSt

Aby móc wysyłać e-maile, właściciel skrzynki pocztowej musi posiadać kartę kwalifikowanego podpisu elektronicznego (QES), o którą można się starać nawet przez trzy miesiące.

Krajowy rejestr handlu emisjami jest wykorzystywany do zarządzania uprawnieniami do emisji. Krajowy rejestr handlu emisjami można porównać do rachunku bieżącego, ale nie przechowuje on pieniędzy w euro, lecz uprawnienia do emisji. Zakupione i sprzedane uprawnienia do emisji ujmuje się na koncie. Ponadto rachunek służy do zwrotu do DEHSt uprawnień do emisji zużytych w ramach kompensacji emisji gazów cieplarnianych. Krajowy rejestr handlu uprawnieniami do emisji zarządza zatem znacznymi wartościami. Przy cenie 25 euro za uprawnienie do emisji w 2021 r. i przy zapasie 10.000 uprawnień do emisji daje to już wartość 250.000 euro. Zgodnie z §10 BEHG, szczegóły dotyczące krajowego rejestru handlu emisjami zostaną określone w rozporządzeniu prawnym, które ma dopiero zostać przyjęte.

Sprawozdania dotyczące emisji muszą być zweryfikowane przez niezależny, akredytowany organ. Jednostki akredytowane w Niemczech są akredytowane przez Niemiecką Jednostkę Akredytacyjną (DAkkS) i są uprawnione do weryfikacji dokumentów w zależności od obszarów zakładu (zakresu) wymienionych w akredytacji.

Jednostka akredytowana jest wybierana przez dystrybutora, a dystrybutor zleca i opłaca jej wykonanie. Następnie samodzielnie i bez instrukcji weryfikuje raport emisyjny na podstawie przepisów prawnych i zasad akredytacji. Akredytowany organ wysyła zweryfikowany raport emisji do operatora, który następnie składa go do DEHSt.

Oba systemy handlu uprawnieniami do emisji są porównywalne pod wieloma względami, zwłaszcza jeśli chodzi o ich cele i podstawowe działanie. Istnieją jednak różnice w systemach. Europejski handel uprawnieniamido emisji dotyczy całej UE, a także Norwegii, Islandii i Liechtensteinu i jest stosowany w miejscu rzeczywistej emisji, tj. w odniesieniu do tych, którzy emitują gazy cieplarniane bezpośrednio, np. poprzez spalanie.

Dotyczy to wyłącznie przedsiębiorstw przemysłowych, które są wyraźnie wymienione w systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych w odniesieniu do ich rodzaju zakładu. Kompensacja emisji gazów cieplarnianych odnosi się do rzeczywistych emisji w skali roku. Przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji (EUA). Cena uprawnień do emisji (EUA) jest ustalana swobodnie poprzez aukcje i handel bez określaniakorytarzy cenowych. Krajowy handel uprawnieniami do emisji obowiązuje wyłącznie w Niemczech i wchodzi w życie w momencie wprowadzenia paliw na rynek. Dotyczy to każdego, kto zgodnie z ustawą o podatku energetycznym podlega opodatkowaniu podatkiem energetycznym, tzn. przedsiębiorstw handlowych, spółek handlowych i osób prywatnych. Kompensacja emisji gazów cieplarnianych opiera się na ilości paliw wprowadzonych do obrotu w skali roku. Rzeczywista emisja gazów cieplarnianych nie jest istotna. Nie ma bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji. Cena uprawnień do emisji jest stała na lata 2021-2025 i będzie regulowana również w kolejnych latach.

Umów się na bezpłatną konsultację wstępną
  Przeczytałem politykę prywatności i zgadzam się na nią.

  [borlabs-cookie id=”recaptcha” type=”content-blocker”]…zablokuj to…[/borlabs-cookie]

  Usługi

  Od 2004 roku, weyer group doradza i wspiera operatorów zakładów podlegających handlowi emisjami w ramach europejskiego handlu emisjami. Procedury i procesy europejskiego handlu uprawnieniami do emisji są podobne do tych w krajowym handlu uprawnieniami do emisji. Weyer Group posiada zatem doświadczenie w

  • przygotowanie planów monitorowania
  • przygotowanie sprawozdań dotyczących emisji
  • prowadzenie wirtualnego mailroomu (VPS)
  • pomoc w zakładaniu i korzystaniu z rachunku w krajowym rejestrze handlu uprawnieniami do emisji
  • wsparcie przy zakupie i sprzedaży uprawnień do emisji
  • Szybka kontrola możliwości zastosowania SESTA wraz z BDO

  Wspólnie z doradcami podatkowymi BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft możemy zaoferować Państwu kompleksowe usługi w zakresie krajowego handlu emisjami. Doradcy podatkowi BDO wspierają Państwa w sprawdzeniu, czy podlegają Państwo handlowi emisjami na gruncie prawa podatkowego w zakresie energii. weyer gruppe wykorzystuje swoje bogate doświadczenie w europejskim handlu emisjami, aby wspierać Państwa w radzeniu sobie z wymaganiami prawnymi. W imieniu ENVIZERT GmbH pracownicy firmy PROBIOTEC przeprowadzają również weryfikacje raportów emisji jako weryfikatorzy wiodący.

  Jeśli potrzebujesz odczuwalnej ulgi w tej skomplikowanej kwestii: Jesteśmy tam dla Ciebie.

  Nasz zespół

  Zdjęcie pracownika Patrick Bahlert z PROBIOTEC GmbH

  Patrick Bahlert

  PROBIOTEC
  Zdjęcie pracownika Frank Schoenborn z weyer IngenieurPartner GmbH

  Frank Schönborn

  weyer IngenieurPartner